Ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ma wyposażyć uczniów i nauczycieli w nowy sprzęt. Pedagodzy dostaną bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Szczegóły dotyczące beneficjentów określa rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2071). Związek Nauczycielstwa Polskiego spytał resort cyfryzacji o to, kiedy bon dostaną wszyscy nauczyciele - MC poinformowało, że dofinansowania mogą się oni spodziewać do końca roku.

 

Bon na laptopa dla nauczycieli a dofinansowanie i raty>>

 

Którzy nauczyciele dostaną bon na zakup laptopa?

Nauczyciele, którzy są uprawnieni do zakupu laptopa, to:

 1. wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
 2. wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 3. wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 4. inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

 

Sprawdź w LEX: Czy ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli dotyczy niepublicznych szkół podstawowych specjalnych? >

Do kiedy złożyć wniosek o bon na zakup laptopa?

Aby otrzymać wsparcie w postaci bonu, uprawniony nauczyciel będzie musiał za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły złożyć wniosek do organu prowadzącego (art. 15 ust. 1 u.w.r.k.c.).  Termin na złożenie wniosku to 30 dni od dat podanych w rozporządzeniu, zatem wniosek składają:

 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych - do 10 listopada 2023 r.
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych - do 11 listopada 2023 r.
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej - do 12 listopada 2023 r. (termin przesunie się o jeden dzień ze względu na dzień wolny).
 • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej - do 13 listopada 2023 r.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.

Dyrektor zbiera informacje od wszystkich nauczycieli i przekaże do organu prowadzącego, a ten składa jeden wniosek w ich imieniu. Ponieważ nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia obejmująca sfinansowanie ze środków publicznych zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Czytaj też w LEX: Plany nadzoru pedagogicznego 2023/2024 - do 15 września!

 

Jaki komputer można kupić za bon?

Minimalne wymagania, jakie powinien on spełniać, określa załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23 ze zm.). Laptop lub laptop przeglądarkowy ma mieć:

 • wydajność w teście CrossMark co najmniej 1200 punktów,
 • pamięć RAM lub zunifikowaną co najmniej 8GB,
 • pamięć masową (dysk SSD) co najmniej 256GB,
 • złącza komunikacyjne co najmniej dwa, w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo,
 • WiFi co najmniej wersja 5,
 • Bluetooth co najmniej wersja 5,
 • ekran co najmniej 13 cali o rozdzielczości minimum FHD.

Ponadto na komputerze powinny być zainstalowane bądź udostępnione do bezpłatnego pobrania:

 • 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową,
 • wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF,
 • arkusz kalkulacyjny,
 • aplikacja do tworzenia prezentacji,
 • przeglądarka internetowa,
 • program do obsługi poczty elektronicznej,
 • aplikacja do tworzenia i edycji grafiki,
 • narzędzia do programowania,
 • edytor wideo i dźwięku.

Sprzęt musi być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta, zaś serwis gwarancyjny zlokalizowany na terytorium Polski. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy, a naprawa zrealizowana w ciągu dni roboczych od momentu zgłoszenia (jeżeli to niemożliwe, użytkownik ma otrzymać urządzenie zastępcze).

Czytaj też w LEX: Bon dla nauczycieli na zakup laptopa - zasady przyznawania i finansowania >

  

Do kiedy będzie można wykorzystać bon na zakup komputera?

Za bon kupić można będzie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (bez Windowsa lub Mac OS - opartego o system na bazie przeglądarki Chrome). Komputer będzie musiał spełniać minimalne wymagania określone przez ministerstwo. Zakup urządzenia za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. Jeżeli koszt jest wyższy niż 2500 zł, nadwyżka obciąży nauczyciela. W grę nie wchodzi zakup na raty - za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel może dokonać płatności jednorazowo. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Z programu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

Czytaj w LEX: Leśniewska Katarzyna, Autorytet nauczyciela >>

 

Tylko jedna forma pomocy dla nauczyciela

Nauczyciel złoży oświadczenie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, że nie otrzymał laptopa lub świadczenia na sfinansowanie jego zakupu w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie będzie obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Zakupiony przez nauczyciela laptop lub laptop przeglądarkowy nie podlega zbyciu lub użyczeniu przez pięć lat od zakupu.

Czytaj w LEX: Praca zdalna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >>

 

Jak skorzystać z bonu?

Nauczyciel, którego wniosek zostanie uznany, dostanie dofinansowanie w wysokości 2500 zł. Nie oznacza to, że musi kupić komputer dokładnie za tę kwotę, ale przy wyborze tańszego straci niewykorzystaną część świadczenia. Natomiast barierą przy zakupie droższego sprzętu może być fakt, że płatności nie można dokonywać w ratach, tylko trzeba od razu wyłożyć całą kwotę powyżej 2500 zł. Zakupiony komputer musi spełniać te same minimalne wymagania sprzętowe co laptopy rozdawane czwartoklasistom. Co istotne, nauczyciel nie może iść na zakupy do dowolnego sklepu czy elektromarketu, bo bony będą realizować wybrani przedsiębiorcy, których lista zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Zobacz nagranie szkolenia: Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli >

Czy można zwrócić laptopa kupionego za bon?>>