Nauczyciel dyplomowany, któremu wręczono wypowiedzenie w maju 2015 r. na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, nie otrzymał odprawy, ponieważ złożył pozew do sądu o bezzasadne zwolnienie z pracy. Powodem zwolnienia były zmiany organizacyjne związane z liczbą oddziałów i zmniejszenie godzin nauczanego przedmiotu. W momencie wręczenia wypowiedzenia nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. W sierpniu otrzymał świadectwo pracy, a z wypłatą odprawy wstrzymano się do czasu wyroku sądowego. Sprawa sądowa zakończyła we wrześniu i sąd przyznał nauczycielowi odszkodowanie.
Czy w związku z tym należy też wypłacić sześciomiesięczną odprawę?

 
Zgodnie z art. 45 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, sąd pracy, zasądzając odszkodowanie, uznaje, że wypowiedzenie stosunku pracy zostało dokonane przez pracodawcę z naruszeniem prawa. Natomiast sąd nie przywraca do pracy, bo albo roszczenie pracownika obejmowało wyłącznie żądanie odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie, albo w konkretnej sytuacji żądanie przywrócenia do pracy było niemożliwe lub niecelowe. W obu jednak przypadkach sąd potwierdza to, że wypowiedzenie było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r., II PK 134/14, LEX nr 1682206 nieuprawnione jest przeniesienie sankcji odszkodowawczej za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że zupełnie inna jest funkcja odprawy w porównaniu do odszkodowania zasądzanego przez sąd.

Nauczyciel ma siedem dni na odwołanie się od wypowiedzenia>>

W pierwszym przypadku pracodawca "płaci" za zgodne z prawem, a co za tym idzie, skuteczne zwolnienie się od zobowiązania do zatrudniania pracownika (odprawa), w drugim zaś za bezprawną i ostatecznie nieskuteczną czynność zwolnienia się z tego zobowiązania (odszkodowanie).
W związku z tym, że różne są funkcje odprawy i odszkodowania, nie można tych świadczeń traktować tak samo.
W omawianej sprawie sąd pracy, zasądzając odszkodowanie, stwierdził, że stosunek pracy został wypowiedziany z naruszeniem przepisów prawa pracy. Nie zmienia to obowiązku pracodawcy wypłaty odprawy związanej z rozwiązaniem stosunku pracy, o której mowa w art. 20 ust. 2 KN. Taka odprawa musi być nauczycielowi wypłacona. Pracodawca nie miałby obowiązku wypłaty odprawy tylko wówczas, gdyby sąd pracy przywrócił nauczyciela do pracy, zaś ewentualnie wypłacona wcześniej odprawa stałaby się w związku z tym świadczeniem nienależnym.

Wypowiedzenie zmieniające nie dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania>>