W zakresie regulacji dotyczących składania odwołań Karta nauczyciela odsyła do przepisów Kodeksu pracy. Kwestię tę szczegółowo opisuje Teresa Konarska w książce "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły":

"Zgodnie z art. 91c ust. 2 KN spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Zgodnie z art. 45 k.p. w razie ustalenia, ze wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe (w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu).
W myśl art. 264 § 2 k.p. żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia jej wygaśnięcia.
Należy pamiętać, że sądy nie mogą rozstrzygać sporów dotyczących:
- ustanowienia nowych warunków pracy i płacy,
- stosowania norm pracy,
- pomieszczeń w hotelach pracowniczych.
Przywrócenie terminu. Jeżeli nauczyciel bez swojej winy nie dochował terminu złożenia pozwu do sądu pracy, może złożyć wniosek o jego przywrócenie. Wnosi się go w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Co ważne, należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu np. choroba, wyjazd.".

UWAGA

Bieg terminu rozpoczyna się od skutecznego doręczenia wypowiedzenia. Nie można go mylić z akceptacją pisma  (Czy brak akceptacji pisma ma wpływ na skuteczność wypowiedzenia?).  

Od doręczenia wypowiedzenia rozpoczyna się także bieg terminu do złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny - nauczyciel ma na to 30 dni. 
Przeniesienie w stan nieczynny ma jednak wpływ na prawo nauczyciela do odprawy. Dokładnie tę materie wyjaśnia Krzysztof Lisowski w publikacji "System wynagradzania nauczycieli":

"Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia nauczyciel złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny - dyrektor szkoły jest zobowiązany przenieść nauczyciela w stan nieczynny. W czasie pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym stosunek pracy nadal trwa, jednak niektóre prawa i obowiązki stron zostają zawieszone (np. czasowo ustaje obowiązek świadczenia pracy przez nauczyciela). 
Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych aż do dnia wygaśnięcia stosunku pracy (art. 20 ust. 6 KN). Z upływem sześciomiesięcznego terminu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy nauczyciela wygasa. Nauczyciel, którego stosunek pracy wygasł w tym trybie, nie jest już uprawniony do sześciomiesięcznej odprawy, przysługującej tylko tym nauczycielem, z którymi stosunek pracy został rozwiązany, ani do odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych.".
Osoby, które wraz z końcem maja otrzymały wypowiedzenia, a nie zgadzają się z decyzją dyrektora, muszą pamiętać, by nie uchybić ww. terminom składania odwołań, a także wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

Źródła:
Teresa Konarska, "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły", Wolters Kluwer, Warszawa 2012;
Krzysztof Lisowski, "System wynagradzania nauczycieli", Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 

Wszystkim, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny, polecamy:
Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Porady ekspertów na temat szkolnego prawa pracy zdobyć można na szkoleniach dotyczących tej materii  oraz przeczytać w publikacji Prawo Oświatowe/ABC.