Wręczyłem nauczycielowi pismo rozwiązujące stosunek pracy na podst. art. 20 Karty Nauczyciela, z uwagi na mniejszą liczbę oddziałów w przyszłym roku. Nauczyciel przyjął oryginał pisma, ale odmówił podpisania kopii, twierdząc, że nie ma okularów i "że ma prawo do 7 dni do zastanowienia się czy podpisać na kopii potwierdzenie odbioru pisma czy nie". Wobec powyższego poprosiłem na świadków wicedyrektora i p. kadrową i w obecności zwalnianego nauczyciela spisaliśmy notatkę z przebiegu spotkania. Notatki nauczyciel też nie podpisał, twierdząc, że skoro nie podpisał kopii pisma, to notatki też nie podpisze.

Dodam, że o zamiarze zwolnienia nauczyciel został poinformowany przed posiedzeniem rady pedagogicznej, następnie na posiedzeniu RP podczas opiniowania projektu arkusza. Poza tym o zamiarze zwolnienia zostały poinformowane organizacje związkowe, chociaż nauczyciel nie należy do żadnego.
Nauczyciel został zapoznany na posiedzeniu z kryteriami zwalniania obowiązującymi w szkole.
Jakie jeszcze kroki powinienem przedsięwziąć, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem?
Czy mam np. jeszcze raz wezwać tego nauczyciela do podpisania potwierdzenia odbioru wypowiedzenia?
A może powinienem dodatkowo wysłać pismo z wypowiedzeniem listem poleconym?
 
Skuteczność wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela nie jest uzależniona od zaakceptowania przez nauczyciela treści pisma zawierającego oświadczenie dyrektora o wypowiedzeniu, ani pokwitowania odbioru – ma ono wyłącznie znaczenie dowodowe.
 
Odnośnie sposobu i formy dokonania nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy, na podstawie odesłania zawartego w art. 91c ust. 1 KN, zastosowanie ma w szczególności art. 30 § 3 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., który stanowi jedynie, że wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną i wskazywać przyczynę uzasadniającą jego dokonanie. Natomiast art. 20 ust. 5a KN wymaga zawiadomienia związku zawodowego reprezentującego nauczyciela o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, w tym z powodu zmniejszenia ilości oddziałów w szkole.
Ani przepisy k.p., ani KN nie uzależniają skuteczności wypowiedzenia od akceptacji przez nauczyciela treści pisma zawierającego oświadczenie dyrektora o wypowiedzeniu. W tym zakresie, na podstawie odesłania z art. 300 k.p. zastosowanie ma art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który stanowi, że oświadczenie woli jest złożone drugiej osobie z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Przepis nie wymaga natomiast uzyskania pokwitowania od osoby, do której jest adresowane oświadczenie, ma ono tylko znaczenie dowodowe. W omawianym przypadku wypowiedzenie zostało wręczone osobiście nauczycielowi, który w tym momencie miał już możliwość zapoznania się z jego treścią. Dyrektor posiada dowód doręczenia nauczycielowi pisma w dniu 10 maja 2012 r. w postaci notatki służbowej podpisanej przez osoby, które były świadkami na okoliczność, że dyrektor wręczył wypowiedzenie, a nauczyciel odmówił pokwitowania jego odbioru. Od tamtego dnia dla nauczyciela biegnie 7 – dniowy termin do wniesienia ewentualnego odwołania do sądu pracy, jeśli nauczyciel nie zgadza się z wypowiedzeniem (art. 264 § 1 k.p.). Oznacza to, że dyrektor nie ma obowiązku podejmowania czynności zmierzających do uzyskania pokwitowania od nauczyciela, gdyż nauczyciel nie jest zobowiązany do podpisania potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia.
Dyrektor może ponownie wysłać nauczycielowi listem poleconym za dowodem doręczenia pismo z oświadczeniem o wypowiedzeniu, choć nie ma takiego obowiązku i musi liczyć się z tym, że nauczyciel może nie podjąć przesyłki. Z treści pisma przewodniego powinno wynikać, że w związku z odmową pokwitowania doręczenia pisemnego wypowiedzenia w dniu 10 maja 2012 r., jest ono ponownie doręczane tylko w celach informacyjnych.
W razie ewentualnego sporu sądowego odnośnie daty dokonania wypowiedzenia np. w kontekście ustalenia, czy nauczyciel wniósł odwołanie w terminie, dyrektor będzie musiał rozważyć zasadność powołania na świadków osoby, które podpisały notatkę służbową w dniu 10 maja 2012 r.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC, jej autorką  jest Joanna Lesińska.