W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1,5 mln uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

Nowa podstawa kształcenie ogólnego

MEN przypomina, że od września rozpocznie się wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych, jak i nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Począwszy od 1 września 2019 r. we wszystkich klasach pierwszych/semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (branżowych szkół I stopnia, pięcioletnich techników, klas dotychczasowych czteroletnich techników oraz szkół policealnych) będzie obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

Czytaj: MSWiA: Szkoły coraz bezpieczniejsze>>

Zmiany w awansie nauczycieli

Zmiany też będą dotyczyły nauczycieli. Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zmieniają się przepisy dotyczące kształcenia nauczycieli, doskonalenia i doradztwa metodycznego. Od 1 września wzrosną też wynagrodzenia nauczycieli.

W życie wchodzą również przepisy dotyczące szkolnictwa branżowego. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zostanie zwiększony wpływ firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

 


Wyższe wynagrodzenia nauczycieli

Od września 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o blisko 10 proc. (w porównaniu do obowiązujących od stycznia br.). W roku 2019, w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r., będzie to w sumie ok. 15-procentowy wzrost pensji nauczycieli.
Młodzi nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie w okresie stażu będą otrzymywali dodatkowe świadczenie „na start” w wysokości 1000 zł.
Kwota dodatku za wychowawstwo klasy będzie wynosiła minimum 300 zł. Dodatek ten będzie przysługiwał również nauczycielom wychowania przedszkolnego, a jego kwotę ustalą samorządy.
Zostało wprowadzone, oczekiwane przez nauczycieli, ograniczenie nadużywania przez dyrektorów możliwości zawierania umów o pracę na czas określony do maksimum 36 miesięcy. Obecnie nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Czytaj: Podwyżki dla nauczycieli 2020? Nie w ustawie budżetowej>>

 

E-zasoby i e-materiały

W nadchodzącym roku szkolnym będą powstawały kolejne e-materiały do kształcenia ogólnego i zawodowego. Zaplanowane jest stworzenie i upowszechnianie kolejnych 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego, które zostaną udostępnione na platformie www.epodreczniki.pl.
W serwisie epodreczniki.pl można korzystać również z nowoczesnej funkcjonalności – Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Użytkownik ma możliwość publikowania własnych materiałów, modyfikowania istniejących oraz tworzenia nowych treści edukacyjnych. Nowe rozwiązania pozwalają na dzielenie się materiałami, komentowanie ich, a także pracę w zespołach.
W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się rekrutacja nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w szkoleniach z projektu „Lekcja: Enter”. Nauczyciele będą uczyli się wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. W sumie w ciągu  najbliższych 4lat przeszkolimy 75 tys. nauczycieli.

Nowe legitymacje, większe szanse na posiłek

W nowym roku uczniowie mogą korzystać z mobilnych wersji legitymacji szkolnych. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych usług cyfrowych. Dzięki specjalnej aplikacji uczniowie mogą mieć ten dokument w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym.

Czytaj: Są nowe przepisy o świadectwach i legitymacjach szkolnych>>

Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie ustawowy wymóg zobowiązujący szkoły do zapewnienia uczniom miejsca na spożywanie posiłków. Będzie realizowany rządowy program wsparcia samorządów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na ten cel mamy do przekazania samorządom 40 mln zł na wyposażenie lub modernizację szkolnych stołówek lub jadalni. W sumie w ciągu 5 lat będzie to 200 mln zł.

Zmiany w szkołach zawodowych

Od 1 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniające system kształcenia zawodowego. Większość rozwiązań to konkretne instrumenty, dzięki którym wzmocnimy powiązanie edukacji z rynkiem pracy. Przyczynią się one przede wszystkim do rozwoju szkolnictwa odpowiadającego potrzebom poszczególnych branż. Firmy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa będą miały większy wpływ na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

Minister edukacji ustala prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Obowiązkowa będzie współpraca szkół z pracodawcami. Przed rozpoczęciem kształcenia w danym zawodzie obie strony będą musiały zawrzeć ze sobą porozumienie lub umowę. Wprowadzono staż uczniowski u pracodawcy na podstawie umowy. Będzie on wliczany do okresu zatrudnienia, a pracodawca wliczy świadczenia wypłacane uczniowi w koszty uzyskania przychodu.
Firma może również odliczyć od dochodu darowizny przekazane na rzecz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Nowe zasady finansowania szkół

Subwencja jest uzależniona od kosztochłonności kształcenia w danym zawodzie. Ponadto więcej pieniędzy przeznaczonych będzie na zawody potrzebne na rynku pracy oraz tzw. zawody unikatowe – o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota subwencji oświatowej w 2019 r. wynosi 45,9 mld zł, co daje wzrost w stosunku do 2018 r. (43,1 mld zł) o 2,8 mld zł, tj. o 6,6 proc. Wzrost kwoty uwzględnia m.in. środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. zostaną wyodrębnione dodatkowe środki w budżecie państwa w wysokości 1 mld zł.

Czytaj: Nowa ustawa ma wzmocnić opiekę medyczną w szkołach>>

Wsparcie dla samorządów

Samorządy otrzymają wsparcie w zadaniach związanych z wprowadzaniem reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej.
Oprócz dodatkowych środków na wprowadzanie reformy edukacji w subwencji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zapewniło mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej.

Cała kwota rezerwy 0,4% na 2019 r. wynosi 183,6 mln zł. Kwota rezerwy może ulec zwiększeniu w trakcie roku budżetowego wskutek korekty błędów statystycznych.

Jednym z priorytetów jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych/laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata (począwszy od 2018 r.). W 2018 r. przeznaczono na ten cel z rezerwy 66,4 mln zł. Pomoc dotyczyła 1556 jednostek samorządu terytorialnego i 1927 szkół podstawowych. W roku 2019 przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski 1319 jednostek samorządu terytorialnego dotyczące 1544 szkół podstawowych na łączną kwotę 72,6 mln zł.

W 2019 r. przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski o zwiększenie subwencji w zakresie doposażenia pomieszczeń dydaktycznych 176 szkół i placówek w 133 jednostkach samorządu terytorialnego na łączną kwotę 5,4 mln zł.

Ponadto w 2019 r. MEN będzie realizował wnioski JST o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy wynikające m.in. z:

  •     dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
  •     pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych i działania żywiołów,
  •     dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach;
  •     dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

 

Środki na wychowanie przedszkolne

Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte wszystkie dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego (ich edukacja jest bezpłatna, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia). Samorządy otrzymują z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu w kwocie ponad 4,4 tys. zł średnio na dziecko. Łącznie otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w 2019 roku w kwocie 1,72 mld zł. Natomiast na dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymują dodatkowo dotację przedszkolną w roku 2019 w wysokości 1403 zł na dziecko. Z budżetu państwa na ten cel w 2019 r. zostały przekazane środki w wysokości 1,41 mld zł.

 

Bezpłatny dostęp do podręczników

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne książki, ćwiczenia, a także materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Z budżetu państwa na cel zostało przeznaczonych w tym roku 286 mln zł. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczający do szkół ponadpodstawowych dostaną podręczniki i materiały edukacyjne w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. Szacujemy, że pomoc otrzyma ok. 41 tys. uczniów z niepełnosprawnością. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 15 mln zł.