Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze powyższe dzień wolny od pracy, z tytułu święta przypadającego w sobotę, powinien otrzymać również pracownik, który w dniu 1 listopada przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Zobacz także: Dzień wolny za 1 listopada wyznacza pracodawca

W przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 1 października przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny – 10 listopada) wówczas nie należy wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Choroba pracownika, nie obniża obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Zgodnie bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zobacz także: Dzień wolny za 1 listopada trzeba oddać w tym samym okresie rozliczeniowym

A co z urlopem?

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę udzielany jest pracownikom pracującym od poniedziałku do piątku. Tak więc w dniu 1 listopada, o ile pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, pracownik nie może przebywać na urlopie wypoczynkowym (urlop wypoczynkowy jest udzielany na dni robocze). Zgodnie z art. 1542 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy, pracownika w danym dniu.

Nawet, jeśli pracownik przebywał na urlopie np. od 29 października do 3 listopada to pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w dniu 1 listopada.

Przedstawiając powyższe warto pamiętać, iż pracownicy, dla których sobota jest zawsze dniem pracy, a na przykład wolne mają w poniedziałek wówczas nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.