To pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców (Konfederację Lewiatan) i związki zawodowe (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

- Chcemy wspólnie z pracodawcami promować dobre praktyki, pokazywać najlepsze agencje zatrudnienia, które stosują wysokie standardy przy zatrudnianiu pracowników. Przyznając certyfikaty najlepszym agencjom chcemy podpowiadać, zwłaszcza pracownikom, gdzie szukać pracy.  Tym bardziej, że w Polsce poprzez agencje pracuje 700 tys. osób – mówi Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreśla, że agencje zatrudnienia są potrzebne gospodarce. – Nam też jako pracodawcom zależy, aby rynek pracy tymczasowej charakteryzował się wysokimi standardami. Dlatego chcemy promować najsolidniejsze agencje. Nowoczesna gospodarka potrzebuje elastycznych form zatrudnienia, ale powinny one spełniać najwyższe wymagania. W pierwszych 11 agencjach, które wyróżnimy aż 80 proc. pracowników jest zatrudnionych na etat – dodaje.

Uzyskanie certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” oznacza:

 • wpis na listę podmiotów polecanych do współpracy przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • wejście do grona agencji, które posiadają potwierdzenie świadczenia usług na najwyższym poziomie i komunikację tego faktu do pracodawców, pracowników i potencjalnych współpracowników,
 • zwiększenie zaufania i wiarygodności wśród pracowników i kontrahentów biznesowych,
 • podniesienie wśród pracowników poziomu motywacji i zaangażowania do działań zgodnie ze standardami wyznaczonymi w firmie.

Certyfikacja dotyczy: pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców.

O przyznaniu certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” decyduje sześcioosobowa Kapituła, złożona z przedstawicieli Konfederacji Lewiatan i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata tym agencjom zatrudnienia, które otrzymają powyżej 70 proc. liczby możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe warunki przyznania certyfikatu opisuje regulamin.

Czytaj również: Konfederacja Lewiatan i OPZZ wybiorą najlepsze agencje zatrudnienia>>

Jakie warunki muszą spełnić najlepsze agencje zatrudnienia?

Certyfikat może trafić wyłącznie do najlepszych agencji, dlatego ustalono szereg kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby go otrzymać. Należą do nich m.in.:

 • co najmniej 2 lata funkcjonowania  na polskim rynku,
 • brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, o ile agencja jest zobowiązana do ich opłacania,
 • brak zaległości podatkowych (PIT, VAT, CIT),
 • brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków sądowych wobec: agencji, osób nią zarządzających, ją kontrolujących, stwierdzających naruszenie praw pracowników lub osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie umów prawa cywilnego,
 • brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków stwierdzających zaległości agencji w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych wydanych wobec: niej samej,  osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących,
 • brak postępowań karnych związanych z działalnością agencji, toczących się przeciw: niej samej, osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących,
 • posiadanie fizycznej siedziby na terenie Polski (konkretna lokalizacja biura wraz z godzinami otwarcia),
 • posiadanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o ile przepisy prawa wymagają tworzenia takich regulaminów,
 • członkostwo w stowarzyszeniach lub innych organizacjach agencji zatrudnienia lub pracodawców.