Według danych na 5 marca 2021 r, według Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (STOR), w Polsce jest zarejestrowanych 8899 agencji zatrudnienia. Konfederacja Lewiatan i OPZZ stworzyły program certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Jego celem jest weryfikacja jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia i promowanie podmiotów, dbających o wysokie standardy zatrudnienia. Certyfikat pomoże wyróżnić się agencjom, które ściśle przestrzegają prawa, wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu satysfakcji zatrudnianych pracowników.

Czytaj również: Lewiatan i OPZZ chcą promować agencje zatrudnienia przyjazne pracownikom>>

Pierwsze takie porozumienie

W 2021 roku nabór uczestników do programu będzie trwać od 15 marca do 11 kwietnia. Regulamin i formularz stanowiący podstawę oceny agencji zatrudnienia jest dostępny na stronie www.certyfikacjaagencji.pl.

- To pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Mam nadzieję, że będzie to początek procesu podnoszenia jakości usług dla osób poszukujących pracy, ale również dla tych, którzy poszukują pracowników – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj w LEX: Agencje zatrudnienia - warunki i zasady działania >

Uzyskanie certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” oznacza:

 • wpis na listę podmiotów polecanych do współpracy przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • wejście do grona agencji, które posiadają potwierdzenie świadczenia usług na najwyższym poziomie i komunikację tego faktu do pracodawców, pracowników i potencjalnych współpracowników,
 • zwiększenie zaufania i wiarygodności wśród pracowników i kontrahentów biznesowych,
 • podniesienie wśród pracowników poziomu motywacji i zaangażowania do działań zgodnie ze standardami wyznaczonymi w firmie.

Certyfikacja dotyczy: pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców.

 

Sprawdź również książkę: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia >>


Dla kogo certyfikat?

O przyznaniu certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” decyduje sześcioosobowa Kapituła, złożona z przedstawicieli Konfederacji Lewiatan i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata tym agencjom zatrudnienia, które otrzymają powyżej 70 proc. liczby możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe warunki przyznania certyfikatu opisuje regulamin.

Certyfikat może trafić wyłącznie do najlepszych agencji, dlatego ustalono szereg kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby go otrzymać. Należą do nich m.in.

 • co najmniej 2 lata funkcjonowania na polskim rynku,
 • brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, o ile agencja jest zobowiązana do ich opłacania,
 • brak zaległości podatkowych (PIT, VAT, CIT),
 • brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków sądowych wobec: agencji, osób nią zarządzających, ją kontrolujących, stwierdzających naruszenie praw pracowników lub osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie umów prawa cywilnego,
 • brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków stwierdzających zaległości agencji w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych wydanych wobec: niej samej,  osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących,
 • brak postępowań karnych związanych z działalnością agencji, toczących się przeciw: niej samej, osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących.
 • posiadanie fizycznej siedziby na terenie Polski (konkretna lokalizacja biura wraz z godzinami otwarcia),
 • posiadanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o ile przepisy prawa wymagają tworzenia takich regulaminów,
 • członkostwo w stowarzyszeniach lub innych organizacjach agencji zatrudnienia lub pracodawców.

 

Regulamin i formularz stanowiący podstawę oceny agencji zatrudnienia jest dostępny na stronie www.certyfikacjaagencji.pl. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania agencji zatrudnienia formularz można przesłać pocztą na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa z dopiskiem „certyfikacja agencji zatrudnienia” lub mailem: biuro@certyfikacjaagencji.pl.

Udział w programie certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” jest płatny. Cena zależy od wielkości obrotu, jaki dany podmiot uzyskał w poprzednim roku.

Dodatkowych informacji udziela Monika Fedorczuk, mfedorczuk@konfederacjalewiatan.pl, tel. 506 08 91 94.