Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą dotyczy osób, które miały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne w obu tych krajach, w tym zwłaszcza były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek w jednym z tych państw. Obejmuje też członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po osobach ubezpieczonych w Polsce i na Ukrainie.

Umowa zwiększa szansę na emeryturę lub rentę u tych osób, które mają niewystarczający staż ubezpieczeniowy - pozwala bowiem zsumować okresy ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie. W takiej sytuacji wysokość emerytury lub renty będzie ustalana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w państwie przyznającym świadczenie.

Wnioski o emeryturę lub rentę z ZUS dla osób zamieszkałych na Ukrainie oraz tych, którzy mają polskie i ukraińskie okresy ubezpieczenia rozpatruje rzeszowski oddział ZUS. Wniosek można też złożyć w każdym innym oddziale ZUS, który następnie przekaże go do Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w Oddziale ZUS w Rzeszowie.

Ponadto - jak poinformował ZUS - umowa pozwala na transferowanie świadczeń między oboma państwami. Oznacza to, że emerytura lub renta z ZUS może być przekazywana osobie mieszkającej na Ukrainie, a ukraińska emerytura lub renta - osobie zamieszkałej w Polsce.

Informacje o warunkach uzyskiwania świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można znaleźć w serwisie internetowym ZUS w zakładce "Świadczenia". Natomiast informacje o warunkach nabycia prawa do ukraińskich świadczeń emerytalno-rentowych można uzyskać w Funduszu Emerytalnym Ukrainy http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index