Umożliwia to art. 26a ust. 6 ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmieniony nowelą ustawy z 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886), która wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

Do tej pory, jeśli pracownik w chwili zatrudnienia był pełnosprawny , a potem uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności, to pracodawca nie miał prawa do dofinansowania do jego wynagrodzenia.

PFRON wyjaśnia, że dla skorzystania ze wsparcia ze zmienionego art. 26b ust. 6a ustawy o rehabilitacji decydujące znaczenie będzie miała data powstania niepełnosprawności, a nie złożenie orzeczenia u pracodawcy. Nowy przepis będzie miał jednak zastosowanie do dopłat do wynagrodzeń przysługujących za okres zaczynający się od 1 lipca 2016 r. Ponadto, po 1 lipca 2016 r. pracodawca nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, jeśli wypłaci im pensje po złożeniu wniosku o to dofinansowanie.

Nowela uszczelnia warunki ulgi polegającej na obniżaniu wpłat składek na PFRON. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, wpłacać co miesiąc na Fundusz kwotę w wysokości iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników, będącą różnicą między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zobacz też: Sprawdź, jakich zwolnień należy udzielać niepełnosprawnym pracownikom

Wpłaty na PFRON mogą zostać obniżone z tytułu zakupu produkcji lub usługi (bez handlu), wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w wysokości co najmniej 30%.

Od 1 lipca 2016 r. pracodawca, który będzie chciał skorzystać z obniżenia wysokości opłat będzie musiał udokumentować fakturą zakup produkcji lub usługi.

Ponadto warunkiem skorzystania z prawa do obniżenia wpłaty na PFRON będzie uregulowanie płatności w terminie i udokumentowanie kwoty obniżki przez nabywcę. Jeśli płatność będzie dokonywana za pośrednictwem banku, datą uregulowania należności będzie dzień obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Ustawa określa obowiązki sprzedającego w zakresie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżeń.

Od 1 lipca 2016 r. obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Obecnie, zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji pracodawca może obniżyć składkę na PFRON nawet 
o 80 proc. wpłaty na Fundusz.