Jednolity tekst umowy ADR, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłoszono w załączniku do oświadczenia rządowego. Ogłoszenie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowi realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2016/2309/UE z 16.12.2016 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.Urz. UE L 345, s. 48) w zakresie transportu drogowego.