Zgodnie ze zmienionymi § 23 i 24 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 839 z późn. zm.) orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ustalające uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby doręcza się na piśmie stronie postępowania. Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, ustalający związek śmierci ze służbą wojskową, przed jego wydaniem podlega zatwierdzeniu przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską. W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia, wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu i doręcza je osobie uprawnionej do odszkodowania. W razie niezatwierdzenia orzeczenia, Centralna Wojskowa Komisja Lekarska zarządza ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie nowego orzeczenia przez komisję, której orzeczenie nie zostało zatwierdzone, z uwzględnieniem jej stanowiska. Od orzeczenia wydanego przez wojskową komisję lekarską osobie uprawnionej do odszkodowania przysługuje odwołanie.
Według nowej treści § 26 ust. 2 rozporządzenia odwołanie wnosi się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wojskowa komisja lekarska rozpatrująca odwołanie orzeka na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach orzeczniczo-lekarskich. W razie potrzeby komisja może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie lub skierować orzekanego na obserwację szpitalną. Komisja może również przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania komisji, która wydała orzeczenie. Nowy kształt nadano ponadto załącznikowi nr 3 do rozporządzenia określającemu wzór orzeczenia w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu.
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.