Nowości wynikają ze znowelizowanego art. 229 KP, regulującego ważność okresowych badań lekarskich. Zmiany wprowadzono ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 poz. 1662).
 
 
Do 1 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 229 KP, wstępnym badaniom lekarskim podlegały osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegały jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Znowelizowany przepis przewiduje mniej formalności przy kolejnym i nowym zatrudnieniu pracownika. Nie zmienia się nic w stosunku do nowych i młodocianych pracowników. Tak jak wcześniej, obowiązkowym badaniom lekarskim będą musieli się poddać nowe osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 
Natomiast wedle nowego §11, dodanego do art. 229 KP, wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Nie dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Przy czym, regułę tę będzie się stosowało odpowiednio w razie przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.
 
Uwaga!
Od 1 kwietnia obowiązuje także znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia określające nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich wystawianych pracownikom.