Zdaniem twórców projketu praca powinna stanowić istotny element odbywania kary pozbawienia wolności, ponieważ może wpływać pozytywnie tak na skazanych (resocjalizacja, rozwój umiejętności zawodowych, możliwość zarobkowania), jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych.

Projekt zmierza m.in. do zwiększenia możliwości finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy poprzez podniesienie potrącenia na ten cel z przysługującego skazanym wynagrodzenia za pracę.

Projekt ma na celu dokonanie zmian w sposobie wydatkowania środków zgromadzonych w Funduszu poprzez zwiększenie ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Obecnie ryczałt ten wynosi 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności, po zmianach zostanie on podniesiony do 40% wartości wynagrodzeń.

[-DOKUMENT_HTML-]

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt P 20/09) zmusiło ustawodawcę do znowelizowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego umożliwiających przed tą datą zatrudnianie skazanych za wynagrodzeniem w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Wzrost wynagrodzeń skazanych do poziomu co najmniej minimalnego wynagrodzenia doprowadził do spadku odsetka zatrudnionych odpłatnie wśród wszystkich osadzonych zatrudnionych (68% w 2010 r., 49% w 2011 r. i 40% w 2012 r.). Pomimo wprowadzenia mechanizmów potrącających, w szczególności na rzecz utworzonego Funduszu Aktywizacji, zatrudnienie skazanych nadal pozostaje na znacznie niższym poziomie niż przed zmianami normatywnymi będącymi skutkiem ww. orzeczenia Trybunału.

W opinii projektodawcy obecne regulacje pozostawiają znaczne pole do zwiększenia udziału potrąceń w wynagrodzeniu skazanego, a w efekcie, poprzez Fundusz Aktywizacji, do stworzenia zachęt finansowych skierowanych do potencjalnych pracodawców.

Proponowana zmiana w postaci wzrostu ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom ma na celu zbliżenie obecnie ponoszonych przez pracodawców kosztów do tych, które wynikały z przepisów w 2010 r. W ocenie projektodawcy zwiększone koszty pracy nie są obecnie w wystarczającym stopniu rekompensowane, co stanowi główny powód niskiego i utrzymującego się od kilku lat poziomu zatrudnienia skazanych. Zatrudnienie osadzonych z punktu widzenia przedsiębiorcy powinno być znacznie bardziej atrakcyjnym w wyniku redukcji kosztów pracy osadzonych do poziomu 60% wynagrodzenia pracowników. Obniżenie tych kosztów powinno przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Ze środków Funduszu podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności mogą być udzielane pożyczki i dotacje.

Źródło: Sejm RP