Najczęściej, to rodzice wychowujący dzieci otrzymują zasiłek rodzinny. Mogą go jednak otrzymywać również osoby uczące się, tzn. osoby pełnoletnie, które się uczą i nie pozostają na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub w związku z ustaleniem alimentów z ich strony. Zasiłek rodzinny przysługuje im w czasie nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat.

Zasadniczo, osoba ucząca się, ubiegająca się o zasiłek rodzinny powinna legitymować się orzeczeniem sądu zasądzającym alimenty od obojga rodziców. Jednak WSA w Gdańsku (sygn. akt II SA/GD 736/10) uznał, że samo oddalenie powództwa o ustalenie alimentów od jednego z rodziców nie niweczy prawa do zasiłku. Przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia Sąd wskazał, że obowiązkiem gminy jest zbadanie przyczyn oddalenia przez sąd powództwa o alimenty. Przywołał również stanowisko WSA w Łodzi (II SA/Łd 771/04), który zwrócił uwagę, że pozbawienie statusu osoby uczącej się tylko z takiej przyczyny, że powództwo o alimenty zostało oddalone z powodu niedostatku rodzica byłoby nieuzasadnionym rygoryzmem prawnym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 2 marca 2011 r.