Pod pojęciem wyposażenia technicznego mieści się bardzo wiele maszyn, urządzeń i narzędzi, w tym urządzeń, których stan techniczny decyduje o życiu pracownika, jak np. wiszące podesty robocze stosowane na budowach oraz urządzenia tzw. poddozorowe (jak żurawie, suwnice, zbiorniki ciśnieniowe) podlegające kontroli i dopuszczaniu do użytkowania prze inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Np. używane na budowach oraz do remontów budynków ruchome (wiszące) podesty robocze, należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem z nich osób i przedmiotów. Sprawdzenie to należy do obowiązków osób kierujących pracownikami, a więc mistrza lub kierownika budowy. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a także po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. Nieprzestrzeganie tego obowiązku jest przyczyną ciężkich wypadków pracowników korzystających z tych podestów.

Stan techniczny narzędzi, w szczególności elektrycznych narzędzi ręcznych, powszechnie stosowanych nie tylko na budowach, również powinien być systematycznie sprawdzany przez kierownika robót lub mistrza. Wymagany stan techniczny oraz częstotliwość przeglądów, remontów i konserwacji powinna być określona w instrukcji obsługi i do tego dokumentu należy się stosować.

W pojęciu wyposażenia technicznego mieszczą się również środki ochrony zbiorowej. Kontrola sprawności urządzeń ochrony zbiorowej dotyczy w szczególności urządzeń wentylacyjnych – zarówno ogólnych, jak i stanowiskowych, np. na stanowiskach spawalniczych oraz urządzeń chroniących przed rozprzestrzenianiem się nadmiernego hałasu, jak kabiny i obudowy dźwiękoszczelne, ekrany akustyczne itp.

Obowiązkiem osoby kierującej grupą pracowników jest nie tylko polecenie stosowania zgodnych z przepisami bhp metod pracy lub zakazanie stosowania metod niebezpiecznych, lecz także konieczne jest również dopilnowanie, aby pracownicy podporządkowali się takiemu poleceniu lub zakazowi. Wśród działań organizacyjnych związanych z kierowaniem pracą w sposób uwzględniający wymagania bhp przełożony powinien pamiętać również o konieczności w miarę dokładnego określania sposobu i czasu wykonywania zleconej pracownikowi pracy. Przy pracach niebezpiecznych konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez pracowników.

Za nierzetelne wypełnianie powyższych obowiązków, zgodnie z art. 283 k.p., osoba odpowiedzialna za stan bhp, albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzegająca przepisów lub zasad bhp, wbrew obowiązkowi wyposażająca stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne lub dostarczająca pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Edward Kołodziejczyk