Oprócz ogólnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu cyjanków zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz przepisach szczegółowych dotyczących substancji i preparatów chemicznych dodatkowe wymagania bhp dla wybranych procesów pracy przy wykorzystaniu cyjanków zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin (Dz. U. Nr 69, poz. 456). Powyższe rozporządzenie zastąpiło „wiekowe” rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali (Dz. U. Nr 54 poz. 272).
Cyjanowodór i cyjanki działają silnie drażniąco na błony śluzowe i skórę. Ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia potęguje ich łatwość we wchłanianiu się do organizmu przez drogi oddechowe, skórę oraz poprzez przewód pokarmowy. Toksyczne właściwości cyjanków są związane z ich zdolnością do blokowania możliwości wykorzystywania tlenu przez komórki żywego organizmu. Zatrucie cyjankami może przebiegać w różny sposób w zależności od dawki oraz drogi wchłaniania.
W związku z łatwością, z jaką cyjanki wchłaniają się do organizmu, niezmiernie istotnym wymaganiem związanym z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy jest wyposażanie pomieszczeń, w których są stosowane cyjanki w wentylację mechaniczną. Wentylacja powinna być uruchamiana co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem pracy oraz powinna działać podczas całego czasu jej trwania. Mechaniczna wentylacja powinna zapewniać co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (tj. w przypadku pomieszczenia np. o kubaturze 100 m3 powinna zapewnić wentylację min. 1000 m3/h). W przypadku awarii wentylacji powinno być zastosowane zabezpieczenie uniemożliwiające wejście do pomieszczenia, w którym nastąpiła awaria. Dodatkowo, po każdej zmianie roboczej podłogi i ściany pomieszczenia, w którym są wykorzystywane cyjanki powinno być zmywane gorącym roztworem sody kaustycznej lub innym środkiem neutralizującym.
Szczególne wymagania są również związane z magazynowaniem cyjanków. Do pomieszczeń, w których są przechowywane cyjanki, powinny mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez pracodawcę. Przechowywanie cyjanków powinno odbywać się w opakowaniach fabrycznych lub w trwale oznaczonych pojemnikach. Również prace związane z ważeniem, dzieleniem i pakowaniem cyjanków powinno być wykonywane w pomieszczeniu wyposażonym w mechaniczną wentylację. W razie rozsypania cyjanków podczas wykonywania prac, o których mowa powyżej, zanieczyszczoną powierzchnię, odzież lub obuwie robocze spłukuje się środkiem neutralizującym, a następnie czystą wodą. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest również prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu cyjanków, której sposób oraz formę kontroli tej ewidencji ustala pracodawca.
W przypadku magazynowania zwiększonych ilości cyjanków (o wadze powyżej 10 kg) pomieszczenie, w którym są umieszczone powinno być wyposażone w:
1) oddzielne wejście oddzielone od pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
2) okratowane okna;
3) odłogę nienasiąkliwą, zmywalną, o nachyleniu w kierunku kratek ściekowych;
4) ogrzewanie;
5) urządzenia do neutralizacji ścieków;
6)  bieżącą wodę;
7) urządzenia mechanicznej wentylacji z włącznikami umieszczonymi na zewnątrz tych pomieszczeń.
Dodatkowo, powierzchnie ścian i sufitów w takim pomieszczeniu, powinny być gładkie i umożliwiające ich zmywanie, a zetknięcia ścian z podłogą i sufitem - zaokrąglone.
W przypadku magazynowania cyjanków w ilości do 10 kg wymagania dotyczące ich przechowywania są mniej rygorystyczne. W takim przypadku cyjanki powinny być przechowywane w metalowych szafach lub skrzyniach, umieszczonych w pomieszczeniach wyposażonych w mechaniczną wentylację. W pomieszczeniach tych powierzchnie podłóg, ścian i sufitów powinny być gładkie i umożliwiające ich zmywanie, a zetknięcia ścian z podłogą i sufitem - zaokrąglone. Powierzchnie ścianek metalowych szaf lub skrzyń powinny być zmywalne.
Dodatkowo należy pamiętać, że niedozwolone jest:
1) przechowywanie cyjanków razem z kwasami;
2) wyposażanie pomieszczenia, o którym są magazynowane cyjanki w drewniane regały.
Prace w pomieszczeniach, w których są składowane cyjanki wymagają szczególnych względów bezpieczeństwa. Prace te powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników w obecności kierownika składu, przy czym pracownicy mogą wejść do składu dopiero po upływie 10 minut od chwili uruchomienia mechanicznej wentylacji. Przychód i rozchód cyjanków powinien być prowadzony w księdze z numerowanymi stronami, przesznurowanej i opatrzonej specjalną pieczęcią. Ewidencja przychodu i rozchodu cyjanków powinna być prowadzona na bieżąco. Pracodawca kontroluje co najmniej raz na miesiąc, czy dane zawarte w księgach odpowiadają rzeczywistemu stanowi ilości cyjanków. Z uwagi na fakt, iż nawet niewielkie ilości cyjanków wykorzystane w niewłaściwy sposób mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje takie dodatkowe względy bezpieczeństwa są wysoce uzasadnione.
Zwiększone wymagania – oprócz tych dotyczących zasad magazynowania cyjanków  -dotyczą właściwej organizacji pracy przy procesach cyjanowania. Cyjanowanie powinno bowiem odbywać się w aparaturze hermetycznej lub zautomatyzowane, a otwieranie opakowań przed procesem cyjanowania oraz suszenie wilgotnych cyjanków powinno odbywać się w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przy czynnej mechanicznej wentylacji. Dodatkowo, w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami, w których jest wykonywana praca z użyciem cyjanków, powinny znajdować się punkty pierwszej pomocy zaopatrzone w niezbędne leki i odtrutki do udzielenia pierwszej pomocy na wypadek zatrucia cyjankami oraz butle z tlenem dla celów ratunkowych. Co zrozumiałe, przy pracach z wykorzystaniem cyjanków należy zachować szczególną ostrożność, a także postępować zgodnie z ustalonymi u pracodawcy zasadami bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z zgodnie z instrukcjami wykorzystywanych urządzeń.
Osobne wymagania dotyczą przyrządów, narzędzi i elementów do cyjanowania. Wymienione rzeczy przed włożeniem do kąpieli cyjanowej powinny być suche i odpowiednio podgrzane. Przyrządy używane do dawkowania cyjanków do kąpieli, po uprzedniej ich neutralizacji, powinny być przechowywane w skrzyniach lub szafach. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z narażeniem na cyjanki przy innych pracach, przyrządy używane do prac z cyjankami nie powinny być stosowane do innych celów. Dodatkowo, po każdej zmianie roboczej przyrządy i narzędzia zanieczyszczone cyjankami spłukuje się środkiem neutralizującym i przemywa wodą. Niedopuszczalne jest również zanurzanie w kąpieli cyjanowej przyrządów zanieczyszczonych saletrą oraz przedmiotów zanieczyszczonych cyjankami w kąpieli saletrzanej.
 
Więcej na ten temat w Serwisie BHP.