Odpowiedź

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1619) - dalej r.b.h.p.o.) nie przewidują szczególnych wymagań w zakresie częstotliwości szkoleń okresowych pracowników narażonych na promieniowanie UV. W omawianej kwestii zastosowanie będzie miało rozporządzenie z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p., wskazujące częstotliwość szkoleń okresowych konkretnych grup stanowisk pracy. Przepisy r.s.b.h.p. wskazują minimalną częstotliwość szkoleń. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca ustalił większą częstotliwość szkoleń bhp, kierując się rodzajem pracy i warunkami jej wykonywania.

Uzasadnienie

Promieniowanie optyczne – w tym promieniowanie nadfioletowe (UV) stanowi istotny czynnik środowiska, konieczny dla prawidłowego rozwoju człowieka, działalności, w tym licznych procesów pracy. Nadmiar promieniowania UV stanowi poważne zagrożenie mogące powodować negatywne skutki zdrowotne, w tym poparzenia czy choroby nowotworowe.

Promieniowanie UV może pochodzić z różnych źródeł – naturalnych, elektrycznych lub procesów technologicznych zachodzących w miejscu pracy. Źródłem naturalnym omawianego promieniowania jest słońce, elektrycznym – np. urządzenia stosowane w różnych gałęziach przemysłu do dezynfekcji natomiast do procesów technologicznych, jakie wiążą się z promieniowaniem UV można zaliczyć spawanie czy cięcie łukiem plazmowym.

Szczegółowe kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, przy wykonywaniu której występuje promieniowanie UV regulują przepisy r.b.h.p.o. § 9 r.b.h.p.o. nakazuje pracodawcy w ramach szkolenia w dziedzinie bhp pracowników podlegających ekspozycji na promieniowanie optyczne przekazać informacje dotyczące m.in.: ryzyka zawodowego, bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, ograniczających poziom ekspozycji na promieniowanie do możliwie najniższych wartości, prawidłowego stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej.

Przepisy r.s.b.h.p. nie określają częstotliwości, z jaką powinno się przeprowadzać szkolenia okresowe osób pracujących w narażeniu na promieniowanie UV. W takiej sytuacji można uznać, że zastosowanie będą miały r.s.b.h.p. Określa ono w § 15 częstotliwość szkoleń okresowych poszczególnych grup pracowników, jednak bez wskazania, czy wykonywana przez nich praca wiąże się z ekspozycją na promieniowanie UV. Tym samym rolą pracodawcy będzie zakwalifikowanie pracowników świadczących pracę w warunkach narażenia na promieniowanie UV do konkretnych grup pracowniczych, o których mowa w § 14 r.s.b.h.p. i na tej podstawie określenie konkretnej częstotliwości szkolenia okresowego.

Pracodawca zgodnie z § 15 ust. 3 r.s.b.h.p., ustala częstotliwość szkoleń, biorąc pod uwagę warunki pracy i jej rodzaj. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkolenia bhp pracowników zatrudnionych w warunkach ekspozycji na promieniowanie UV odbywały się częściej niż wynika to z przepisów rozporządzenia, które regulują niezbędne minimum w zakresie częstotliwości szkoleń okresowych.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów