Odpowiedź: firma nie powinna pobierać podatku i składek ZUS, ale powinna wystawić PIT-8C na wdowę.

Uzasadnienie: między podatkiem dochodowym i składkami ZUS istnieje bardzo duża różnica. Podatek dochodowy płaci się co do zasady, chyba że ustawodawca wprowadził inną regulację (np. objął dany przychód zwolnieniem lub wyłączył z opodatkowania). W przypadku składek ZUS musi natomiast być tytuł ubezpieczeniowy. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) lub art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) takim tytułem może być między innymi stosunek pracy, umowa zlecenia lub działalność gospodarcza. Tytułem ubezpieczeniowym nie jest natomiast bycie członkiem rodziny pracownika lub jego spadkobiercą. Tym samym od wartości wyprawki szkolnej nie należy pobierać składek ZUS.

Wartość wyprawki jest przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przychód ten nie pochodzi ze stosunku pracy - taki stosunek nie został zawarty między wdową a pracodawcą jej zmarłego męża. Nie jest to także przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 u.p.d.o.f. Przychód należy przypisać do innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) niebędące przychodem z działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 u.p.d.o.f. oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Dokonując wypłaty wyprawki nie należy zatem pobierać podatku, ale jej wartość powinna być wykazana na formularzu PIT-8C - na jego podstawie wdowa sama opodatkuje otrzymane świadczenie.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych