Pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dwóch pracowników na 1/2 etatu. Planuje zmianę wymiaru zatrudnienia na pełny etat na czas określony jednego roku. Czy zmiany wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy, można dokonać za pomocą wypowiedzenia zmieniającego?


Zmiana rodzaju umowy o pracę z umowy na czas nieokreślony, a umowę na czas określony jest niedopuszczalna w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Zmiana wskazana w pytaniu jest możliwa jedynie za porozumieniem stron. W innym wypadku możliwe jest jedynie przejście z niepełnego na pełny wymiar czasu pracy przy zastosowaniu wypowiedzenia zmieniającego. W myśl bowiem art. 42 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Dotyczy to jednak warunków zatrudnienia a nie rodzaju umowy. Umowa o pracę na czas określony jest innym rodzajem umowy niż umowa na czas nieokreślony, co wynika z art. 25 § 2 k.p. Sąd Najwyższy w uchwale z 28 kwietnia 1994 r. (I PZP 52/93, OSNP 1994, nr 11, poz. 169) stwierdził wprost, że nie jest dopuszczalna - przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego - zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nie określony na umowę na czas określony.Dopuszczalne jest natomiast wprowadzenie zmian do umowy o pracę już funkcjonującej. W takim przypadku można za wypowiedzeniem wprowadzić zmianę polegającą na zwiększeniu wymiaru etatu na określony czas. W nowych warunkach pracy i płacy należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że zmiana dotyczy samego wymiaru etatu – a nie rodzaju umowy, oraz że zatrudnienie na pełny etat będzie trwało określony czas (1 rok), a po upływie tego okresu będą obowiązywać dotychczasowe warunki zatrudnienia.