Wyposażenie wózka spalinowego zasilanego na gaz w podręczny sprzęt gaśniczy

Pracodawca nie jest – w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. - obowiązany wyposażać wózki spalinowe (zasilane na gaz) w podręczny sprzęt gaśniczy. Nie oznacza to jednak, że przy użyciu wózka tego rodzaju nie występują zagrożenia pożarowe lub wybuchowe.

Pracodawca stwierdzając, że użycie wózka spalinowego zasilanego na gaz, wiąże się ze znacznymi zagrożeniami pożarowymi lub wybuchowymi może na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) – dalej r.m.w.u.m. wyposażyć wózki spalinowe zasilane na gaz w podręczny sprzęt gaśniczy. Regulacje dotyczące zabezpieczenia maszyn (do których zalicza się wózek spalinowy zasilany na gaz) przed ryzykiem pożaru lub wybuchu można znaleźć w § 19 oraz § 23 r.m.w.u.m. Zgodnie z § 19 r.m.w.u.m. maszyny odpowiednio zabezpiecza się w celu ochrony pracowników przed ryzykiem pożaru, przegrzania lub uwolnienia się gazu, pyłu, płynu oraz innych substancji wytwarzanych używanych lub zmagazynowanych w maszynach oraz ryzykiem wybuchu urządzenia lub substancji wytwarzanych, używanych albo zmagazynowanych w maszynach. Zgodnie z § 23 r.m.w.u.m. maszyny z własnym napędem, które po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, wyposaża się w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, w przypadku gdy urządzenia te nie znajdują się w bliskim zasięgu w miejscu użytkowania maszyn. Wymagania te dotyczą maszyn, które własnym działaniem lub ze względu na elementy holowane lub przewożone mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru.

Krzysztof Zamajtys

Data publikacji: 5 czerwca 2013 r.