Takie zmiany wprowadza uchwalona 10 stycznia 2018 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Ustawa wychodzi w tym zakresie pracodawcom naprzeciw. Od dawna pracodawcy preferują wypłacanie wynagrodzeń na konta bankowe pracowników. Niechętnie wypłacają wynagrodzenie w kasie firmy. Są jednak do tego zmuszeni, jeżeli pracownik nie zgodzi się na wypłatę wynagrodzenia na konto.

Wypłata na konto pracownika będzie zasadą 

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przelewać wynagrodzenie na konto pracownika bez konieczności uprzedniego pozyskiwania zgody. Rozszerzy się w związku z tym katalog danych osobowych, które pracodawca będzie mógł pozyskiwać od pracownika. Pracodawca zatrudniając pracownika będzie miał prawo żądać podania numeru rachunku płatniczego.

Pracownik, który będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, będzie musiał złożyć o to wniosek do pracodawcy. Pracodawca będzie musiał ten wniosek uwzględnić. Wskazuje na to nowe brzmienie art. 86 § 3 k.p., zgodnie z którym "wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych". 

Zmiana obecnie obowiązującej zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika na wypłatę dokonywaną w formie przelewu na wskazane przez pracownika konto bankowe to tylko jedna z istotnych zmian wprowadzanych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Ważnymi zmianami są skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników z 50 do 10 lat oraz umożliwienie pracodawcom prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji w postaci elektronicznej.

Więcej na ten temat czytaj w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej>>