W r.n.p.s. wskazano obowiązki po stronie osoby kierującej pracą publicznej i niepublicznej szkoły i placówki w zakresie postępowania powypadkowego, a mianowicie dyrektora szkoły lub placówki.
Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki zostały określone w rozdziale 4 r.n.p.s., w którym to określono sposób postępowania po zaistnieniu wypadku na terenie publicznej i niepublicznej szkoły i placówki.
Prawidłowy sposób postępowania po zaistnieniu wypadku na terenie publicznej i niepublicznej szkoły i placówki zgodny z rozdziałem 4 r.n.p.s. wskazano w punktach:
1. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (§ 40 ust. 1 r.n.p.s.).
2. O każdym wypadku dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki zawiadamia niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) społecznego inspektora pracy,
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę,
5) radę rodziców (§ 41 ust. 1 r.n.p.s.).
3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty (§ 41 ust. 2 r.n.p.s.).
4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego (§ 41 ust. 3 r.n.p.s.).
5. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki (§ 42 r.n.p.s.).
6. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkową, w tym protokołu powypadkowego. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do r.n.p.s. (§ 43 r.n.p.s.).
7. W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu powypadkowego jednej z osób, tzn. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub społecznego inspektora pracy dyrektor powołuje w miejsce tej osoby innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w składzie zespołu powypadkowego nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W składzie zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców (§ 43 ust. 4, 5, 6 i 7 r.n.p.s.).
8. Przewodniczącym zespołu powypadkowego jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole powypadkowym nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor (§ 43 ust. 8 r.n.p.s.).
9. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu powypadkowego. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym (§ 43 ust. 9 r.n.p.s.).
10. Przewodniczący zespołu powypadkowego poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego (§ 44 r.n.p.s.).
11. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zespół powypadkowy zaznajamia poszkodowanego pełnoletniego lub rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów) (§ 45 r.n.p.s.).
12. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu powypadkowego oraz dyrektor (§ 47 r.n.p.s.).
13. Protokół powypadkowy dyrektor doręcza osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek (§ 46 r.n.p.s.).
14. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (§ 48 ust. 1 r.n.p.s.).
15. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu powypadkowego składa osoba uprawniona do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu powypadkowego (§ 48 ust. 2 r.n.p.s.).
16. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu powypadkowego rozpatruje organ prowadzący. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, a także sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym (§ 48 ust. 3 i 4 r.n.p.s.).
17. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego organ prowadzący szkołę lub placówkę może zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych lub powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego (§ 49 r.n.p.s.).
18. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do r.n.p.s. (§ 50 ust. 1 i 2 r.n.p.s.).
19. Dyrektor jest zobowiązany do omawiania z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustalić środki niezbędne do zapobieżenia taim wypadkom w przyszłości (§ 51 r.n.p.s.).
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) (§ 52 r.n.p.s.).