Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
W braku orzeczenia pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy.
Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Brak orzeczenia lekarskiego w takiej sytuacji powoduje, że pracownik nie może wykonywać pracy, jeśli nie wykonuje też w tym czasie badań. Czeka na orzeczenie, co wiąże się z usprawiedliwioną, ale nieodpłatną nieobecnością w pracy. Z tego powodu taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Zobacz także: Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania okresowe - końcowe>>

Zobacz także: Jak długo ważne jest badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.