Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (nr UD 405), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za jego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wtorek, 5 lipca, przyjął go rząd, o czym poinformował w Sejmie Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. - Projekt nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej został dziś przyjęty przez rząd - powiedział Wąsik. 

Czytaj więcej: Ustawa sankcyjna o zakazie importu węgla i zamrażaniu majątków już obowiązuje>>

Ustawa sankcyjna uderza w pracowników firm wpisanych na listę

Jak podają projektodawcy, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835, dalej: ustawa sankcyjna) minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał do końca czerwca 2022 r. 51 decyzji dotyczących wpisu na listę 16 osób i 35 podmiotów gospodarczych, przy czym podmioty te charakteryzuje różnoraka, często złożona struktura kapitałowa, w której niejednokrotnie kapitał rosyjski czy białoruski stanowi jedynie część udziałów.

Według MSWiA, mając na względzie m.in. interes społeczny i publiczny, w tym interes strony pracowników przedsiębiorstw prowadzonych przez podmioty gospodarcze objęte sankcjami, za celowe uznano wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na funkcjonowanie podmiotów, wobec których zastosowano środek, o którym mowa w art. 1 pkt 1 albo 2 ustawy sankcyjnej do czasu zbycia całości środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych należących do tych podmiotów lub przejęcia na rzecz Skarbu Państwa całości środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych należących do tych podmiotów.
- Należy zauważyć, że konsekwencje wpisu danej osoby lub danego podmiotu na tzw. listę sankcyjną prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jak również wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014, ponoszą nie tylko właściciele firm, ale zwykli pracownicy (również obywatele polscy), którzy nie mogą otrzymać należnych od pracodawcy wynagrodzeń lub innych świadczeń. Obecnie obowiązujące przepisy rozwiązują problem wypłaty należnych i niezaspokojonych wynagrodzeń dla pracowników jedynie w ograniczonym zakresie, gdyż nie pozwalają na wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) do czasu ogłoszenia upadłości lub wszczęcia restrukturyzacji, w związku z czym za celowo uznano interwencję legislacyjną również w tym zakresie – przyznają autorzy projektu.

 


Będzie zarząd przymusowy i wypłaty świadczeń

Projektowana ustawa ma to zmienić. Dlatego zaproponowano uzupełnienie regulacji zawartych w ustawie sankcyjnej o instytucję tymczasowego zarządu przymusowego oraz zapewnienie wsparcia pracownikom świadczącym pracę na rzecz pomiotów objętych sankcjami.

Zarząd będzie mógł być ustanawiany, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego, prowadzącego przedsiębiorstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. w celu utrzymania miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie lub utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym, lub
  2. jeżeli jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego lub ze względu na bezpieczeństwo państwa.

 

Projekt wprowadza ponadto nowy instrument dający możliwość wystąpienia przez podmiot objęty sankcjami na podstawie przepisów ustawy sankcyjnej, jak również rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014, z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na zaspokojenie należności pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w razie ich niezaspokojenia przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych. W przypadku niewystąpienia przez pracodawcę z powyższym wnioskiem wypłata świadczeń może nastąpić również na podstawie indywidualnego wniosku pracownika.

- Projektowane wsparcie zostało przewidziane jako wsparcie jednorazowe, tj. świadczenia z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń nie będą wypłacane ponownie za ten sam okres dla tych samych pracowników w przypadku ewentualnych następnych postępowań (restrukturyzacji czy upadłości). Świadczenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń będzie wypłacane maksymalnie za okres 3 miesięcy, przy czym maksymalna wysokość świadczenia za jeden miesiąc ograniczona jest do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – czytamy w założeniach do projektu ustawy.

Zgodnie z zapowiedzią, realizacją wniosków o wypłatę świadczeń będą zajmowali się marszałkowie województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. - Równocześnie dla usprawnienia wypłaty świadczeń wprowadza się przepis umożliwiający wymianę informacji pomiędzy marszałkami województwa a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku – podkreślają autorzy projektu.

Projektowane przepisy będą też przewidywały zabezpieczenie interesu FGŚP. W przypadku wypłaty świadczeń ze środków FGŚP, roszczenia wobec pracodawcy albo innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy albo roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń będą przechodziły z mocy prawa na marszałka województwa (działającego w imieniu dysponenta FGŚP).
Projektowane przepisy dotyczące możliwości ustanowienia zarządu oraz przyznanie świadczeń z FGŚP będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy środek, o którym mowa w art. 1 pkt 1 albo 2 ustawy sankcyjnej, został zastosowany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.