Warunki pracy fryzjera muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273).

W zakładzie fryzjerskim powinny być wydzielone m.in.: pomieszczenia, w których świadczone są usługi, szatnia i poczekalnia dla klientów, pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych ora szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży.

Wszelkie narzędzia muszą być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wielokrotne używanie narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku. Preparaty kosmetyczne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w sposób chroniący je przed utratą właściwości.

Przedmioty na wyposażeniu zakładu fryzjerskiego powinny mieć gładką, niewchłaniającą wody i kurzu powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków chemicznych.

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 11, str. 15-17, Ryszard Bryła