W jakim akcie prawnym można znależć wymagania, w szczególności wymagania bhp, jakim powinny odpowiadać kanały samochodowe przeznaczone do prac naprawczych przy samochodach osobowych?
Do przeglądu i napraw samochodów osobowych w warsztatach samochodowych obecnie stosuje się podnośniki kolumnowe, które są zdecydowanie bardziej ergonomiczne dla pracowników. Powinny one jednak spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wdrażające do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).
Zastosowanie podnośników zamiast kanałów znacznie zwiększa bezpieczeństwo i poprawia warunki pracy. Praca jest bowiem wykonywana na płaszczyźnie podłogi, na równym podłożu, a mechanizm podnośnika umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości uniesienia pojazdu do wykonywanych czynności naprawczych, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia ergonomii. Podnośnik nie utrudnia podstawienia pod podniesiony samochód np. wózka z potrzebnymi do naprawy narzędziami i częściami zamiennymi, co nie tylko zapobiega urazom, ale skraca czas naprawy, ułatwia utrzymanie czystości, usuwanie rozlanych płynów eksploatacyjnych itp. Trzeba pamiętać, że podnośniki (podobnie jak inne maszyny) nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny były być, w terminie do 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn.

Natomiast w przypadku kanałów remontowych (przeglądowych, rewizyjnych) warto zwrócić uwagę na istotne zagrożenie. W kanale mogą gromadzić się, pochodzące ze spalin, dwutlenek i tlenek węgla. Co prawda trujący tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza, ale jako produkt spalania paliw powstaje w mieszaninie z cięższym od powietrza dwutlenkiem, co sprawia, że spaliny mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń – jeśli w warsztacie samochodowym jest kanał przeglądowy, gromadzą się właśnie tam.

W wielu warsztatach nadal są używane kanały samochodowe i przy ocenie ich zgodności z przepisami można kierować się wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 25, poz. 209 z późn. zm) – dalej r.b.t.p. Przepisy r.b.t.p. określają wymagania dotyczące głębokości, szerokości, długości, wentylacji, półek narzędziowych, rodzaju oświetlenia, ścianek, posadzek, schodów, studzienek rewizyjnych i innych elementów kanału przeglądowego. Należy jednak pamiętać, że dotyczą one kanałów przeznaczonych do badań technicznych pojazdów samochodowych do 3,5 t, a więc prac o węższym znacznie zakresie czynności i nieco odmiennych sposobach ich wykonywania niż przy naprawach pojazdów. Z tego względu np. maksymalna szerokość kanału powinna zapewniać możliwość bezpiecznego najazdu najmniejszymi, przewidzianymi do naprawy mikrosamochodami, jak Fiat 126 p lub Smart. Wymiary kanału samochodowego powinny zapewnić bezpieczeństwo i swobodę wykonywania nie tylko czynności związanych z naprawami, ale również zejścia i wyjścia pracownika z kanału, na którym stoi pojazd.
Dodatkowe informacje można znaleźć w Polskiej Normie PN-EN 1493:2000 Podnośniki pojazdów.