1. Unieszkodliwianie odpadów medycznych
Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych zostały przedstawione rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.), natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940) – dalej r.p.o.m., określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:
określeniu sposobu postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania;
ustaleniu zasad zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości — przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
określeniu warunków transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, zwanego dalej „transportem wewnętrznym odpadów medycznych".
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi dotyczy odpadów medycznych:
1) o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*;
2) o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
3) o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09.

Anna Kurach