Z początkiem 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów-zleceń. Jakie zasady uległy zmianie? Komu przysługuje obowiązek naliczania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych? Jak należy dokumentować osiąganie przychodu z innych tytułów?

Do końca 2015 r. obowiązywały zasady, zgodnie z którymi dla rozstrzygania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorcę posiadającego inny tytuł do ubezpieczeń społecznych nie miała znaczenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, którą otrzymywał. W praktyce oznaczało to, że wiele umów-zleceń nie generowało dla zleceniodawców dodatkowych kosztów, gdyż opłacana była od nich tylko składka zdrowotna. Zasady te uległy zmianie wraz ze zmianą ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 34) – zwana dalej ustawą systemową.

Czytaj: Od nowego roku składka na ZUS również od umów zleceń

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniodawcy, ustalając, czy dany zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy-zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, muszą analizować nie tylko to, czy umowa-zlecenie powoduje zbieg tytułów do ubezpieczeń, ale dodatkowo muszą wiedzieć, jaki przychód osiąga zleceniobiorca z innych tytułów.

Po nowelizacji art. 9 ust. 2c ustawy systemowej osoba wykonująca umowę-zlecenie, której łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym również z innych tytułów. Zmiana przepisów spowodowała wiele wątpliwości i pytań dotyczących tego, jak należy w praktyce dokonywać rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń i dokumentować osiąganie przychodu z innych tytułów.

Warto pamiętać, że jeżeli zleceniobiorca emeryt/rencista w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę będzie miał zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (wynoszące w 2016 r. 1850 zł brutto), to z tytułu zawartej umowy-zlecenia będzie podlegał wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli jednak przychód zleceniobiorcy emeryta/rencisty będzie niższy, czyli nie osiągnie co najmniej wartości 1850 zł brutto, to zleceniobiorca emeryt/rencista będzie podlegać również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy-zlecenia.

Zobacz: Od 2016 r. trudniej będzie uciec od składek z umów zleceń

Pomocne w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości związanych ze zmianami w przepisach dotyczących umów z emerytem lub rencistą są kursy oraz szkolenia z tego obszaru. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie jest liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ugruntowanej pozycji oraz współpracy ze specjalistami umożliwia zdobycie odpowiedniej wiedzy i zrozumienie zawiłości w nieustannie zmieniających się przepisach.

Od lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska księgowych w celu poszerzenia ich kwalifikacji zawodowych i wiedzy z danej dziedziny, prowadzi szkolenia przygotowujące gruntownie do zawodu księgowego i zawodów z zakresu kadr i płac oraz w zakresie doskonalenia i aktualizacji wiedzy. W ofercie znajduje się kilkanaście kursów i szkoleń, m.in. z zakresu zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych dotyczących umów cywilnoprawnych, organizowanych we współpracy z wykwalifikowanymi wykładowcami, ekspertami z danej dziedziny.

Elżbieta Młynarska-Wełpa jest wykładowcą z zakresu prawa pracy, sporządzania list płac, zasiłków i rozliczeń z ZUS-em, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.