Nie można pozbawić stypendium stażowego z powodu nabycia prawa do renty socjalnej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sąd zgodził się, iż wystąpiły przesłanki do pozbawienia kobiety statusu osoby bezrobotnej, za okres, w którym pobierała rentę socjalną.

Przepisy nie pozwalają jednak na wydanie decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium stażowego za okres pobierania renty socjalnej.

Polecamy: Czy umowa stażowa z urzędem pracy daje prawo do urlopu wypoczynkowego?

Co do zasady w przypadku przyznania renty socjalnej w czasie pobierania stypendium stażowego, organ rentowy powinien kwotę pobranego stypendium, za okres, w którym przysługiwała renta socjalna, zaliczyć na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia.

W takiej sytuacji organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego świadczenia na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, który wypłacił stypendium – wyjaśnił sąd.

Wyrok WSA w Poznaniu z 17 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 130/16, nieprawomocny