Dyrektor gimnazjum wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, będącym pracownikiem szkoły. Rada miejska odmówiła wyrażenia zgody zarówno na rozwiązanie stosunku pracy jak i na zmianę warunków umowy o pracę.

Dyrektor wezwał radę do usunięcia naruszenia prawa, do którego doszło na skutek podjęcia uchwały. Pracodawca wskazał, że w sprawie podstawą rozwiązania stosunku pracy z radnym nie były zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego. Konieczność rozwiązania stosunku pracy powstała na skutek odmowy przyjęcia przez radnego zaproponowanych mu nowych warunków pracy polegających na zmniejszeniu liczby godzin lekcyjnych. W wezwaniu zarzucono przedmiotowej uchwale brak uzasadnienia faktycznego i prawnego odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Na wezwanie organ jednak nie udzielił odpowiedzi.
WSA rozpatrując skargę przypomniał, iż art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uniemożliwia w okresie pełnienia funkcji radnego gminy, rozwiązanie stosunku pracy bądź wypowiedzenie, bez zgody właściwego organu. Wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym lub odmowa takiej zgody pozostawione są uznaniu rady gminy. Uznanie pozostawione radzie gminy nie jest dowolne w sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, albowiem wówczas rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. WSA podkreślił, że motywy pracodawcy zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi z innego powodu, albo wyrazi zgodę, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. Motywy zajętego stanowiska rady muszą zatem wynikać z treści uzasadnienia uchwały, mimo że formalnie obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały nie został przez ustawodawcę wprost ustanowiony. W każdej z przedstawionych powyżej sytuacji o motywach, jakimi kierowała się rada można dowiedzieć się tylko z uzasadnienia uchwały. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu rada gminy udzieliła, względnie odmówiła udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
WSA podkreślił, iż nie istnieje kategoria "swobodnego uznania" administracji. Każde rozstrzygnięcie organów administracji publicznej powinno być oparte na konkretnej podstawie prawnej oraz zostać wydane po rozważeniu całego materiału dowodowego w danej sprawie. Zatem również kompetencja rady gminy do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie daje prawa do odmowy w każdej sytuacji. Organy administracji publicznej powinny uzasadniać każde rozstrzygnięcie poprzez odwołanie się do prawa, w tym również rozstrzygnięcia uznaniowe, które nie powinny być arbitralne. Uzasadnienie każdego aktu, w tym uchwały, pozwala na zweryfikowanie jego prawidłowości. Nawet bowiem w sytuacji, gdy rada nie jest zobowiązana do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, możliwy jest zarzut, że jej uchwała odmawiająca takiej zgody stanowi nadużycie prawa.
Zdaniem WSA w krótkim i lakonicznym uzasadnieniu uchwały rada gminy ograniczyła się do podania, że dyrektor gimnazjum wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym i do zacytowania przepisu art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Brak ustalenia jakie powody skłoniły skarżącego do rozwiązania stosunku pracy z radnym i niewyjaśnienie motywów, którymi kierował się organ nie wyrażając zgody na rozwiązanie przedmiotowego stosunku pracy, wskazują na podjęcie zaskarżonej uchwały z naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym. Brak wyjaśnienia motywów organu nie pozwala bowiem na jednoznaczne stwierdzenie, czy zaskarżona uchwała nie stanowi nadużycia prawa.
Na podstawie: Wyrok WSA w Kielcach z 31października 2012 r., sygn. akt II SA/Ke 595/12, nieprawomocny

Anna Dudrewicz