Uprawnione organy albo w ogóle odmawiają wydania zaświadczenia o pełnieniu służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu albo wydają zaświadczenie w niepełnym zakresie. Normy prawne wynikające z zakwestionowanego we wniosku przepisu § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w zakresie, w jakim nakładają na ich adresatów konieczność wykazania okresów służby w warunkach "bezpośrednio" zagrażających życiu lub zdrowiu, wywołują wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z upoważnieniem ustawowym. Rozporządzenie nie może wykraczać poza zakres spraw określonych w upoważnieniu ustawowym. Rada Ministrów miała umocowanie do określenia w rozporządzeniu szczegółowych warunków podwyższania emerytury z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu. Upoważnienie ustawowe nie zwierało umocowania do przekształcenia ustawowego określenia "w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu" w stan "bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia".