Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę, nie ma wpływu na rozwiązanie umowy.

Uzasadnienie: z pytania wynika, że pracodawca wręczył pracownicy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Do dnia ustania stosunku pracy (a więc do upływu okresu wypowiedzenia) pracownica ma prawo skorzystać z wszelkich uprawnień przysługujących jej z tytułu zatrudnienia, w tym z urlopu wychowawczego. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania ww. terminu, urlopu udziela się nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Czytaj: Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności – art. 1861 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. Oznacza to, po pierwsze, że pracownica mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego nie dłużej niż do dnia rozwiązania umowy o pracę (urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym, a co za tym idzie przysługuje tylko osobom pozostającym w zatrudnieniu). Po drugie, udzielenie urlopu wychowawczego nie będzie miało wpływu na rozwiązanie umowy o pracę. Złożenie wniosku o urlop wychowawczy po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę, nie będzie bowiem skutkować objęciem pracownicy ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę (tzn. nie będzie wpływać na skuteczność dokonanego wcześniej wypowiedzenia). Umowa o pracę rozwiąże się więc wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Odrębną kwestią jest natomiast zasadność dokonanego wypowiedzenia. Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony pracodawca obowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie (art. 30 § 4 k.p.). Przyczyna ta musi być rzeczywista i konkretna. Jeżeli przyczyna wypowiedzenia wskazana przez pracodawcę jest nieprawdziwa lub nieuzasadniona, pracownik może na drodze sądowej kwestionować zasadność wypowiedzenia, domagając się odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę należy do sądu pracy i zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Niewątpliwie jednak, w przypadku gdyby w postępowaniu sądowym ustalono, że rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia stanowił fakt, iż pracownica samotnie wychowuje dziecko, pracownica miałaby duże szansę na wygranie sporu z pracodawcą.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Czy można zatrudnić osobę będącą na urlopie wychowawczym do wykonywania takiej samej pracy jak przed odejściem na urlop wychowawczy?

Czy między urlopem macierzyńskim a urlopem wychowawczym może wystąpić przerwa?

Czy zleceniobiorcy przysługuje urlop wychowawczy?