Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289).

Został wprowadzony nowy wykaz modułów specjalizacji I i II stopnia oraz zmiany zakresu tematycznego w wymiaru godzinowego szkoleń.

Zmniejszono ilość godzin przewidzianych na realizację szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji (zgodnie z założeniem, że szkolenie to ma za zadanie doprecyzowanie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej). Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji dotyczy nabywania wiadomości i umiejętności z zakresu pracy socjalnej z konkretną grupą osób korzystających z pomocy społecznej i ma charakter specjalistyczny. Nastąpiła modyfikacja zakresu i wymiaru godzinowego między częścią bloku ogólnego i specjalistycznego (minimum programowe szkolenia tak jak dotychczas wynosi 240 godzin).

Ujednolicone zostały wymagania dotyczące kwalifikacji kadry dydaktycznej szkoleń specjalizacyjnych oraz sprecyzowane kwalifikacje pracowników socjalnych niezbędne do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym i przystąpienia do egzaminu na I lub II stopień specjalizacji.

Uregulowano tryb wnoszenia opłat za egzamin na I i II stopień specjalizacji. Opłata wnoszona będzie na konto wskazane przez marszałka danego województwa w przypadku egzaminu na I stopień i na konto jednostki współpracującej z Komisją w przypadku egzaminu na II stopień.

W rozporządzeniu określone zostały również załączniki wzorów dyplomów uzyskania specjalizacji I i II stopnia.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl