Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

O tym czy warunki pracy są szkodliwe dla zdrowia czy jedynie uciążliwe dla pracowników, decydują czynniki szkodliwe lub uciążliwe występujące w procesie pracy. Pojęcia te zostały zdefiniowane w Polskich Normach.

Czynniki szkodliwe

Pojęcie "czynnik szkodliwy", zostało zdefiniowane w Polskiej Normie PN-Z-08052:1980: Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja, i oznacza występujący w procesie pracy czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia. W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się niebezpieczny.

Czynniki uciążliwe

Pojęcie "czynnik uciążliwy", zgodnie z Polską Normą PN-N-18004:2001: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Różnice

Czynniki uciążliwe i szkodliwe charakteryzują się różnym stopniem oddziaływania na pracownika i dlatego dla czynników szkodliwych określono najwyższe dopuszczalne wartości stężeń i natężeń, których wartości można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
Należy również pamiętać, że w niekorzystnych warunkach (np. długotrwałych, powracających z dużą częstotliwością, o dużej intensywności itp.) czynnik, który w danej chwili jest tylko uciążliwy, może przekształcić się w czynnik szkodliwy.

Przykłady

Praca w warunkach szkodliwych:

  • Praca w narażeniu na czynniki fizyczne np.: drgania, hałas, pole elektromagnetyczne.
  • Praca w narażeniu na czynniki chemiczne np.: rakotwórcze, drażniące.
  • Praca w narażeniu na czynniki biologiczne np.: wirusy, grzyby.

Praca w warunkach uciążliwych:

  • Praca w wymuszonej pozycji ciała.
  • Praca w warunkach podwyższonej temperatury.
  • Praca zmianowa/w nocy.
  • Praca monotypowa (np. przy obsłudze prasy).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.