Odpowiedź: w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego płatnik składek ma obowiązek dokonać zgłoszenia zmiany. W tym celu sporządza dokument ZUS ZBA. Ma na to 14 dni od zaistnienia zmiany. Zgłoszenia dokonuje w takiej formie, w jakiej przesyła do ZUS dokumenty rozliczeniowe, tj. w formie dokumentu elektronicznego lub w formie papierowej (np. wydruk z programu "Płatnik").

Uzasadnienie: na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – dalej  u.s.u.s., o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika, płatnik składek zawiadamia ZUS, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS zmianę numeru rachunku bankowego zgłasza się na formularzu ZUS ZBA. Należy wypełnić w nim blok II "Dane identyfikacyjne płatnika składek", a następnie w bloku III w polu 01 wpisać "2" (tj. zamknięcie rachunku), zaś w polu 02 – poprzedni numer rachunku, natomiast w bloku IV w polu 01 wpisuje się "1" (tj. nowy rachunek), a w polu 02 – numer tego rachunku (www.zus.pl).
Zgłoszenia zmiany na formularzu ZUS ZBA dokonuje się w formie obowiązującej danego płatnika składek, tj.:
w przypadku płatników rozliczających składki za więcej niż 5 ubezpieczonych - poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik" lub – po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału ZUS (właściwego według siedziby płatnika składek) - w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru (na oryginalnym formularzu pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu "Płatnik" lub poprzez nośniki elektroniczne w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik",
w przypadku płatników rozliczających składki za nie więcej niż z 5 ubezpieczonych - w wybranej formie, tj. poprzez przekaz elektroniczny danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu "Płatnik" albo w formie papierowej, tj. w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru (na oryginalnym formularzu pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS) lub w formie wydruku z aktualnego programu "Płatnik".
Wynika to z art. 47a ust. 1a i 3 u.s.u.s.