Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przygotowało raport „Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość", z którego wynika, że spośród przeanalizowanych 60 727 ogłoszeń o pracę zamieszczonych w największych polskich gazetach oraz na portalach internetowych specjalizujących się w pośrednictwie pracy, w 24 628 stwierdzono nieprawidłowości, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Wśród ogłoszeń sformułowanych niezgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu aż 86 proc. stanowiły odnoszące się do kryterium płci.
Warto pamiętać, że przy naborze do pracy obowiązujące antydyskryminacyjne przepisy z jednej strony mogą być źródłem roszczeń pracowników skierowanych do pracodawców naruszających te normy prawne, z drugiej zaś pracodawcy już dzisiaj muszą odpowiadać na pojawiające się wyzwania związane ze zmianami demograficznymi. W przyszłości coraz więcej kandydatów do pracy będzie w wieku dojrzałym. Według przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy na lata 2008-2035, w najbliższych latach liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać, przy czym z każdym rokiem tempo spadku będzie coraz wyższe.
Wg przewidywań, liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym zwiększy się z 55 osób w 2008 r. aż do 74 osób w 2035 roku.

„Najtańszym sposobem podnoszenia konkurencyjności firm jest korzystanie z wiedzy swoich pracowników. Dlatego przedsiębiorcy powinni wdrażać politykę zarządzania wiekiem pracowników, a państwo powinno ich do tego zachęcać, także poprzez prowadzenie takiej polityki w podległej sobie administracji” – uważa ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Henryk Michałowicz.
Konfederacja Pracodawców Polskich podkreśla, że wiele dobrych rozwiązań można wprowadzić w ramach pozyskiwania funduszy unijnych. Duże możliwości w zakresie wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników mających powyżej 45. roku życia stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), umożliwiający realizację zarówno projektów o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw.

Tymczasem z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku br. wyniosła 11% i w porównaniu do września 2009 r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu października br. wyniosła 1 741,9 tys. osób i w porównaniu do końca września 2009 r. wzrosła o 26,0 tys. osób (1,5%).
Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 punktu do 0,1 punktu) odnotowano w 14 województwach. W województwie świętokrzyskim omawiany wskaźnik w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżył się (o 0,1 punktu), a w województwie mazowieckim nie uległ zmianie. Najwyższy wzrost zanotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie stopa zwiększyła się z 14,5% do 15,0%.
Liczba bezrobotnych w końcu października br. wyniosła 1 741,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września br. wzrosła o 26,0 tys. osób (1,5%).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (październik - wrzesień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 24,3 tys. osób (o 1,8%).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 14-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie:
- zachodniopomorskim o 3,5 % (o 3,2 tys. osób);
- pomorskim o 3,3% (o 2,9 tys. osób);
- warmińsko-mazurskim o 2,6 % (o 2,6 tys. osób);
- wielkopolskim o 2,5 % (o 2,5 tys. osób).
W dwóch województwach (mazowieckim i świętokrzyskim) liczba bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadła – o 0,4% (odpowiednio o 0,8 tys. osób i 0,3 tys. osób).
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku br. w głównej mierze spowodowany był:
- rejestracją osób powracających do bezrobocia, po zakończeniu umów na czas określony. Wśród rejestrujących się były osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych, jak również z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony;
- rejestracją osób po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie) oraz powrotami do rejestracji po zakończeniu zatrudnienia w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
W pewnym stopniu do wzrostu bezrobocia w omawianym miesiącu przyczynił się również wzrost liczby rejestrujących się osób, powracających po zatrudnieniu za granicą.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku br. (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do września 2009 spadła o 12,7 tys. (o 14,5%).
Dla porównania w październiku 2008 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 90,4 tys. ofert pracy (o 14,9 tys. mniej niż we wrześniu 2008 tj. o 14,2%).
Spadek liczby ofert pracy w październiku br. odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy względny w województwie lubelskim (o 33,5% tj. o 1,6 tys. ofert).