Odpowiedź:

Wniosek pracownika o uznawanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy może być zgłoszony w każdym czasie. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane, to mimo iż od zdarzenia upłynęło sporo czasu, to pracodawca powinien podjąć przewidziane prawem działania mając na celu ustalenie, czy zdarzenie jest wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Uzasadnienie:

W myśl art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.) za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 924) – dalej r.w.d.p. Mimo że przepisy r.w.d.p. stanowią, o konieczności niezwłocznego zawiadomienia o takim wypadku pracodawcę, należy przyjąć, że wniosek pracownika o uznawanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy może być zgłoszony w każdym czasie, jeżeli pracownik ma w tym interes prawny (por. orzeczenia SN z dnia 26 maja 1981 r., III PRN 18/81, z dnia 4 sierpnia 1981 r., III PRN 25/81, z dnia 18 listopada 1982 r., II PRN 25/82 – orzeczenia  dotyczą wypadków przy pracy jednakże znajdują zastosowanie również w przypadku wypadków w drodze do lub z pracy). Zatem  jeżeli, zgłoszenie zostało dokonane, to pracodawca powinien podjąć działania określone w r.w.d.p.  Dodajmy jednak, że uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków, co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia, informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy, ustaleń sporządzającego kartę. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku, którą pracodawca sporządza po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy stwierdzić, że dopiero po przeprowadzeniu postępowania pracodawca dokonuje analizy zdarzenia pod kątem spełnienia przesłanek definicji wypadku w drodze do lub z pracy i w jej wyniku dokonuje kwalifikacji prawnej zdarzenia, uznając je (albo nie) za taki wypadek.

Grzegorz Łyjak,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  18.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów