Odpowiedź:

W przypadku gdy pracownik kończy pracę 15 listopada najpóźniej w tym dniu powinien otrzymać należne wynagrodzenie i z tym dniem należy rozliczyć pracownika z czasu pracy.

Uzasadnienie:

Należy podkreślić, iż w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca nie mają zastosowania wewnętrzne przepisy wskazujące termin realizacji wypłaty wynagrodzenia za pracę. Tym samym ostatni dzień zatrudnienia pracownika należy uznać za ostateczny termin na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, dotyczy to zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak również wszystkich składników), których kwotę wypłaty możemy ustalić na ten dzień. W szczególnych sytuacjach niektóre składniki wynagrodzenia mogą zostać wypłacone później, jeśli w dniu ustania stosunku pracy nie możemy obliczyć ich wysokości np. premie należne większej grupie pracowników po zakończeniu.
Stanowisko przedstawione powyżej potwierdza również Minister pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17841 z dnia 16 września 2010 roku „(...) Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również, moim zdaniem, dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego ˝rozliczeniu się˝ z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych.
Obliczenie wysokości wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca jest uzależnione od tego, czy pracownik miał stałą wysokość wynagrodzenia, czy też było to zależne od przepracowanych godzin.

W pierwszym przypadku miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu ustania stosunku pracy. Po obliczeniu kwoty odejmuje się ją od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za cały miesiąc - § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.)

Ponadto zgodnie z art.  1516sup> §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p. w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p., jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

Obliczając wysokość wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca, jeżeli wynagrodzenie pracownika było uzależnione od przepracowanych godzin wówczas należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny.

Małgorzata Skibińska
Odpowiedzi udzielono 2 grudnia 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów