Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Wszystko zależy od okoliczności zdarzenia. Nie można arbitralnie stwierdzić, że w każdej sytuacji opisanej w pytaniu uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy jest prawidłowe lub nie. Czasami bowiem mimo braku świadków zdarzenia, zachodzą podstawy do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Wyeliminowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy jedynie na podstawie prawdopodobieństwa może być w pewnych sytuacjach mylące, ponieważ doświadczenie życiowe wskazuje, że wypadki przy pracy mogą zaistnieć nawet w najmniej prawdopodobnych sytuacjach. Dla oceny zdarzenia pomocne mogą być wyjaśnienia poszkodowanego. Należy je ocenić pod kątem ich spójności i tego czy są logiczne. Zasadne wydaje się także zasięgnięcie opinii lekarza.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Celem postępowania powypadkowego jest zatem ustalenie, czy zdarzenie miało związek z pracą, czy spowodowało uraz oraz czy miało charakter nagły. Ustaleń tych dokonuje powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Szczegółowy zakres tego postępowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870). Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku;
3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala;
4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;
5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku;
7) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku;
8) określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.