W jaki sposób wyliczyć urlop proporcjonalny pracownika?
\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik był zatrudniony na czas określony do 31 maja 2014 r. Była to jego pierwsza praca. Miał prawo do urlopu wypoczynkowego za 2014 r. w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia, tj. 9 dni urlopu (zgodnie z k.p. niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę - do dnia pełnego). Zawarto z pracownikiem kolejną umowę o pracę do 30 września 2014 r.

Czy urlop wypoczynkowy za 4 miesiące pracy (czerwiec-wrzesień) również zaokrągla się w górę (do 7 dni)?

Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym aniżeli przysługiwałoby prawo za 9 miesięcy pracy w 2014 r. (razem 16 dni)?

Czy należy udzielić urlopu w wymiarze proporcjonalnym (15 dni urlopu - 9 dni urlopu udzielonego wcześniej = 6 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania)?

Odpowiedź:

W przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę urlop ustala się odrębnie dla każdej umowy.

Uzasadnienie:

W przypadku, gdy pracodawca zawiera z pracownikiem kolejne umowy o pracę wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi ustala się odrębnie dla każdego okresu zatrudnienia, stosując w tym zakresie przepisy o urlopie proporcjonalnym (art. 1551 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.). Przy ustalaniu wymiaru takiego urlopu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w skali roku. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Zgodnie z powyższym, pracownik, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 stycznia do 31 maja 2014 r., uprawniony do 20 dni urlopu, za ten okres nabył prawo do urlopu w wymiarze 5/12 z 20 dni = 8,33 po zaokrągleniu 9 dni. Natomiast za okres zatrudnienia od 1 czerwca do 30 września 2014 r. przysługiwałoby mu 7 dni urlopu (4/12 z 20 dni = 6,66 po zaokrągleniu 7 dni).

Jeżeli jednak w 2014 r. pracownik podjął swoją pierwszą pracę w ramach stosunku pracy, to powyższe zasady nie będą miały zastosowania. Zasady nabywania prawa do urlopu w pierwszym roku pracy określa art. 153 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Oznacza to, że w 2014 r. pracownik nabywałby prawo do urlopu po każdym miesiącu pracy, tj. 31 stycznia, 28 lutego itd. aż do 30 września, w wymiarze 1/12 z 20 dni = 1,66 dnia. Łącznie za okres zatrudnienia od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. pracownikowi przysługiwałoby 14,94 dnia urlopu (9 x 1,66). W przypadku urlopu nabywanego w pierwszym roku pracy przepisy nie przewidują zaokrąglania niepełnego dnia urlopu w górę do pełnego dnia, dla uproszczenia przyjmuje się, że 1,66 dnia urlopu = 13 godzin i 20 minut urlopu. Oczywiście pracodawca może potraktować pracownika korzystniej i udzielić urlopu w wyższym wymiarze, dopełniając wymiar urlopu w górę do pełnego dnia.

Katarzyna Pietruszyńska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 21 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.