Odpowiedź

Posiedzenia komisji bhp powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał i w ustalonym składzie.

Uzasadnienie

W art. 23712 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., zawarto obowiązek powołania przez pracodawców zatrudniających więcej niż 250 pracowników komisji bhp. Zgodnie z tym przepisem, w skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp zgodnie art. 23712 § 2 k.p. powinien być pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym - społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.
Co do zasady spotkania komisji bhp powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał i w ustalonym składzie. Nie oznacza to, że posiedzenie komisji będzie zakwestionowane, jeśli incydentalnie, np. z przyczyn losowych, któryś z członków komisji nie będzie mógł się stawić albo jeśli w celu umożliwienia stawienia się pełnego składu spotkanie komisji odbędzie się z nieznacznym niedochowaniem okresu jednego kwartału (w szczególności, gdy osoba nieobecna fizycznie na posiedzeniu komisji będzie mogła złożyć wnioski do omówienia przed posiedzeniem komisji oraz wnosić uwagi do protokołu z posiedzenia). Dopuszczalne jest również uczestnictwo w komisji z zastosowaniem technik audiowizualnych.
Zgodnie z art. 14 ustawy z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.), pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Oznacza to, że w zakresie wykonywania obowiązków dotyczących funkcjonowania komisji bhp pracowników tymczasowych należy wliczać do ogółu liczby pracowników.
Przepisy prawa pracy nie definiują sposobu wyliczania liczby zatrudnionych, więc należy uznać, że obowiązek powołania służby bhp powstaje z dniem przekroczenia liczby 250 pracowników i ustaje gdy ta liczba odpowiednio się zmniejsza. Należy dodać, że przepis art. 23712 § 1 k.p. mówi o obowiązku utworzenia komisji bhp. Nie oznacza to, że gdy liczba zatrudnionych spadnie poniżej 250 pracowników, automatycznie komisja bhp przestaje działać.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów