W jaki sposób należy rozumieć "powtórne użycie i odzysk"?
Nasza główna działalność czyli regeneracja rozruszników i alternatorów została określona jako "Powtórne użycie i odzysk".
Regeneracja rozruszników i alternatorów, stosowanych jako części pojazdów mechanicznych, może zostać określona jako "powtórne użycie i odzysk" o którym mowa w Dyrektywie 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofywanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 18.09.2000, str. 34) - dalej dyrektywie 2000/53/WE oraz Dyrektywie Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23) - dalej dyrektywa 75/442/EWG.
Zgodnie z Artykułem 7 dyrektywy 2000/53/WE państwa członkowskie powinny podejmować wszelkie niezbędne działania, aby promować powtórne użycie części i elementów, które nadają się do powtórnego użycia, odzysku części, które nie mogą być powtórnie użyte oraz w pierwszym rzędzie, powtórne wykorzystanie, jeżeli jest to rozsądne ze względu na ochronę środowiska, z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych oraz wymogów ochrony środowiska, takich jak, wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poziomu hałasu.
Dyrektywa 2000/53/WE wskazuje definicje dwóch pojęć: "powtórne użycie" i "odzysk".
Poprzez pojęcie "powtórne użycie" należy rozumieć wszelkie czynności i działania, dzięki którym części i elementy zużytych pojazdów są wykorzystywane do tych samych celów, do których zostały pierwotnie pomyślane.
Poprzez pojęcie "odzysk" należy rozumieć wszelkie czynności i działania, o których mowa w załączniku IIB do dyrektywa 75/442/EWG, wymienione zostały operacje mogące prowadzić do odzysku, tak jak występują one w praktyce:
•R1 Regeneracja / odzyskiwanie rozpuszczalników.
•R2 Recykling / regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki.
•R3 Recykling / regeneracja metali oraz związków metali.
•R4 Recykling / regeneracja innych materiałów nieorganicznych.
•R5 Regeneracja kwasów lub zasad.
•R6 Odzyskiwanie składników stosowanych w celu ograniczania zanieczyszczeń.
•R7 Odzyskiwanie składników z katalizatorów.
•R8 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju.
•R9 Zastosowanie głównie jako paliwo lub inne środki wytwarzające energię.
•R10 Rozprowadzanie na powierzchni do celów korzyści rolniczych lub prowadzące do poprawy stanu środowiska, łącznie z kompostowaniem i innymi procesami przemiany biologicznej,
•R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z którejkolwiek z operacji wymienionych w R1 - R10.
•R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich dowolnej operacji wymienionych w R1 - R11.
•R13 Magazynowanie materiałów w celu poddania ich dowolnej operacji opisanej w niniejszym załączniku, z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki, w miejscu gdzie odpady są wytwarzane"
Podsumowując, w oparciu o wskazane rodzaje operacji mogące prowadzić do odzysku oraz pojęcie "powtórne użycie", przez które należy rozumieć wszelkie czynności i działania, dzięki którym części i elementy zużytych pojazdów są wykorzystywane do tych samych celów, do których zostały pierwotnie pomyślane, można stwierdzić, iż regeneracja rozruszników i alternatorów, stosowanych jako części pojazdów mechanicznych, może zostać określona jako "powtórne użycie i odzysk".
Krzysztof Zamajtys