Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Proponuje ujednolicenie i podwyżkę stawek wynagrodzenia zasadniczego samorządowców.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pensja urzędnika składa się z wynagrodzenia zasadniczego i składników. Składnikami obligatoryjnymi są: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz trzynasta pensja. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny.

Fakultatywnymi składnikami wynagrodzenia są dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Ten ostatni może zostać przyznany w razie okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia urzędnikowi dodatkowych zadań. Urzędnik może również dostać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Zasady przyznawania fakultatywnych składników pensji określa regulamin.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych nie były waloryzowane od lat i są bardzo niskie. Przykładowo płaca zasadnicza pracownika z I kategorią zaszeregowania wynosi 1,1 tys. zł. Tymczasem obowiązujące w 2015 r. wynagrodzenie minimalne to 1750 zł.

Projekt zmiany rozporządzenia ujednolica stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz tych, którzy pracują w pozostałych jednostkach organizacyjnych. Zamiast dwóch odrębnych tabel zaszeregowania rozporządzenie będzie zawierało jedną, wspólną dla wszystkich pracowników samorządowych. To spowoduje, że pensje urzędników będą takie same we wszystkich jednostkach samorządowych. Teraz są duże rozbieżności w wysokości wynagrodzenia dla tych samych stanowisk.

Ponadto projekt wprowadza podwyżkę wynagrodzenia minimalnego dla tych kategorii zaszeregowania, dla których obecnie jest ono najniższe. Pensje najmniej zarabiających mają wzrosnąć od 60 zł do 300 zł. To oznacza, że niektórzy z pracowników dostaną podwyżkę z automatu. Ci natomiast, którzy zarabiają więcej dostaną obniżkę dodatków fakultatywnych bez konieczności wręczania wypowiedzenia zmieniającego.

Obecna minimalna pensja pracownika samorządowego wynosi 1750 zł miesięcznie. Jednak pracownik w I kategorii zaszeregowania zarabia 1100 zł plus 650 zł uznaniowych dodatków.

Agnieszka Rosa