„Podjęcie pracy po raz pierwszy w roku kalendarzowym” oznacza takie sytuacje, gdy dana osoba nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w poprzednim roku kalendarzowym. Mogła natomiast w roku bieżącym pracować już u innego pracodawcy.

Czytaj: Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy

Bierze się wówczas pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia przypadające w danym roku. Jeżeli więc pracownik był zatrudniony u poprzedniego pracodawcy przez okres 14 dni (np. na okres próbny), to kolejny pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten okres. Oznacza to, że prawo do pierwszego cząstkowego urlopu pracownik nabędzie w dniu, kiedy upłynie trzydziesty dzień zatrudnienia.

Wymiar urlopu

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 154 § 1 pkt 1 k.p. wymiar urlopu pracownika, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat wynosi 20 dni, a jednocześnie do okresu zatrudnienia można wliczyć maksymalnie 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej, stwierdzić należy, że wymiar urlopu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy wynosi 20 dni.

Oznacza to, że po przepracowaniu każdego miesiąca pracy, pracownik uzyskuje prawo do 1,66 dnia urlopu (1/12 * 20 dni = 1,66 dnia). Wymiar ten nie podlega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.

Pracodawca może zatem w takiej sytuacji udzielić urlopu w pełnych dniach z pominięciem końcówki znajdującej się po przecinku, czyli udzielić urlopu w wymiarze 1 dnia, pozostawiając 0,66 dnia do rozliczenia w kolejnych miesiącach.