Czy okres urlopu wychowawczego przypadający od dnia rozwiązania stosunku pracy do 4 czerwca 1993 r. wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?
Pracownica pracuje w zakładzie pracy od 2 maja 1989 r. do 30 kwietnia 1991 r. Stosunek pracy został rozwiązany przez zakład pracy w ustawowym okresie wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 19) w dniu 30 kwietnia 1991 r. W świadectwie pracy jest zapis, iż korzystała z urlopu wychowawczego od 5 czerwca 1990 r. do 30 kwietnia 1991 r. oraz podano okres tego urlopu przypadający po zwolnieniu grupowym do dnia 4 czerwca 1993 r.
Czy okres urlopu wychowawczego przypadający od dnia zwolnienia do 4 czerwca 1993 r. wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

Do urlopu wychowawczego udzielonego w latach 1991-1994 zastosowanie miały przepisy nieobowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (tekst jedn.: Dz. U. z 1990 r. Nr 76, poz. 454 z późn. zm.). Przewidywały one, że w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy - pracownica również po ustaniu zatrudnienia zachowywała uprawnienia wynikające z urlopu wychowawczego.
UWAGA! Okres tego urlopu był traktowany jak okres zatrudnienia w tym zakładzie, który jej udzielił urlopu. W tym zakresie okres ten był traktowany jak urlop wychowawczy w wymiarze do 6 lat. Okres ten podlega więc zaliczeniu do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze z wyłączeniem, uprawnień określonych w § 18 ust. 2 powołanego rozporządzenia, np. do okresu pracy wymaganego na stanowisku asystenta i starszego asystenta w szkole wyższej.
Zakład pracy, który rozwiązał umowę o pracę z powodu zwolnień grupowych, powinien w świadectwie pracy stwierdzić okres udzielonego urlopu wychowawczego.