Zleceniodawca ustalił w umowie zlecenia wynagrodzenie miesięczne w wysokości 300 zł brutto i zobowiązał zleceniobiorcę do przepracowania 14 godzin w miesiącu (zobowiązał również do prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin).

Czy w umowie zlecenia powinna być również wskazana stawka godzinowa?

Nie ma obowiązku określania w umowie zlecenia wynagrodzenia w stawce godzinowej.

Przepisy ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – dalej u.m.w.p. gwarantują osobom wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia, a także umów o świadczenie usług, minimalne wynagrodzenie godzinowe. W roku 2017 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 13 zł. Stosownie do art. 8a ust. 1 u.m.w.p. wysokość tego wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 2 u.m.w.p.).

[-DOKUMENT_HTML-]

Dodajmy, że wskazane przepisy u.m.w.p. nie narzucają obowiązku ustalania w umowie zlecenia wynagrodzenia w stawce godzinowej. Strony umowy mogą różnorodnie określić metodę obliczenia wynagrodzenia za realizację zamówienia (wynagrodzenie miesięczne, godzinowe, ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane). Z tym zastrzeżeniem, że jeśli w wyniku podzielenia wysokość np. miesięcznego wynagrodzenia brutto przyznanego w umowie przez liczbę godzin, w których wykonywane było zlecenie wyjdzie, że za godzinę pracy zleceniobiorca otrzyma mniej niż 13 zł, to zleceniodawca będzie musiał stawkę tę wyrównać do 13 zł.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe, jest bowiem świadczeniem objętym ochroną, która przejawia się m.in. obowiązkiem wyrównania wynagrodzenia do wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki wynagrodzenia w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej (art. 8 ust. 2 u.m.w.p.).