Odpowiedź: umowa o powierzeniu mienia musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika niezależnie od wartości powierzonego mienia. 

Pracodawco! Prowadzenie dokumentacji kadrowej to podstawa

Uzasadnienie: podstawowym aktem regulującym zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – dalej r.p.d. Kolejnym ważnym aktem prawnym, do którego przestrzegania jest zobowiązany każdy z pracodawców, w kontekście prowadzenia akt osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w części B akt osobowych powinny znaleźć się między innymi dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się (§ 6 ust. 2 pkt 2 r.p.d).

Warto zwrócić uwagę, iż powołany wyżej przepis dotyczący obowiązku przechowywania umowy powierzenia mienia dotyczy każdego mienia pracodawcy, powierzonego pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

Podsumowując jeśli zostanie sporządzona umowa powierzenia mienia (na telefony komórkowe, laptop), powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika.

 
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.