ZUS wysłał pierwsze emerytury do banków i na pocztę. Według zapowiedzi do 1 maja trzynastą emeryturę ma otrzymać 1 mln 40 tys. emerytów i rencistów, do 5 maja – 470 tys., do 6 maja – 1 mln 180 tys. Świadczenie przysługuje ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty świadczenia "Emerytura plus" to 10,8 mld zł.

Czytaj więcej: Pierwsze "trzynastki" na kontach emerytów >>>

Podczas obrad w Sejmie nad wprowadzeniem "Emerytury plus" premier zapowiedział, że jeśli PiS będzie rządziło, to program będzie kontynuowany. - Zdecydowaliśmy się na wielki program, tak długo, jak będzie dobry gospodarz, tak długo, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to obiecujemy, że kiedy zakwitną kasztany, to program ten będzie kontynuowany – zapewnił Morawiecki. - A w przypadku Platformy Obywatelskiej to chyba, jak będą rosły gruszki na wierzbie, to wtedy będzie kontynuowany – dodał premier.

Sprawdź: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >

 

"Trzynastka" z kryterium

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego uważa, że przyznawanie takiego świadczenia najbogatszym emerytom nie jest wskazane. - Warto podkreślić, że ustawa nie wprowadza żadnych limitów, zarówno minimalnego jak i maksymalnego od którego powinno zostać wypłacone świadczenie. W związku z powyższym, osoby które uzyskują groszowe jaki wielotysięczne emerytury dostaną dodatkowe świadczenie w wysokości 888,25 zł netto - podkreśla.

- Powinno się ustalić w ustawie limit (najlepiej jako 3/3.5 krotność emerytury minimalnej), od którego świadczenie nie powinno przysługiwać. Świadczenie jednorazowe nie jest rozwiązaniem systemowym, tylko sposobem na pozyskanie głosów w nadchodzących wyborach, gdyby rząd myślał o potrzebach emerytów, to zamiast trzynastki w miesiącu wyborczym otrzymaliby większą waloryzację - stwierdza.

Sprawdź: Zmniejszanie i zawieszanie emerytur i rent z FUS w związku z osiąganiem przychodu w państwach członkowskich UE >

Również Jeremi Mordasewicz zwraca uwagę, że program jest niesprawiedliwy, szczególnie w przypadku osób już obecnie korzystających z przywilejów emerytalnych i mających dochody często wyższe od osób pracujących. - Zasiłek dla emerytów i rencistów musi być zrównoważony wzrostem wpływów podatkowych od osób pracujących - uważa.

 

Merrick Rosenberg, Daniel Silvert

Sprawdź  
POLECAMY

- O ile względami solidarności można uzasadnić transfer dochodów od osób zamożnych do ubogich, to w przypadku dodatkowego świadczenia dla wszystkich emerytów mamy do czynienia z transferem od osób pracujących do często od nich zamożniejszych emerytów. Średni dochód na osobę w rodzinach pracowników jest tylko nieco wyższy niż w gospodarstwach domowych emerytów, a wydatki związane z dziećmi, mieszkaniem i pracą są zazwyczaj wyższe – skomentował.

Sprawdź: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty >

Z kolei dr Wojciech Nagiel z BCC uważa, że istnieje zagrożenie naruszenia systemu podatkowego i składkowego z uwagi na wprowadzenie w obszar zabezpieczenia społecznego wydatków na kwotę co najmniej 30 mld zł - uwzględniając skutki obniżenia wieku emerytalnego oraz tzw. 13 emerytury. - Nie można w tej sytuacji wykluczyć podniesienia składek na ubezpieczenie społeczne w latach kolejnych, z określonymi skutkami dla kształtowanie się optymizmu konsumenckiego i gospodarczego. Obecne dane GUS wskazują, iż wskaźnik bieżący ufności konsumenckiej Polaków znajduje się na wysokim poziomie. Jest to jednak wrażliwy wskaźnik, nieodporny na negatywne posunięcie o charakterze fiskalnym - ocenił.

 

Jego zdaniem należy ograniczyć przywileje emerytalne. - Wysokie wydatki z budżetu na osoby uprzywilejowane emerytalnie (ok. 20 mld zł rocznie) utrudniają rozwój gospodarki innowacyjnej, wysokich technologii oraz w szczególności zagrażają poziomowi inwestycji rządowych - stwierdził ekspert.

Świadczenie w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Sprawdź: Warunki szkodliwe i uciążliwe a nabycie prawa do emerytury >

Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).