Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przypada na 28 kwietnia. Tego dnia obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z tej okazji na całym świecie organizowane są wydarzenia, których celem jest upamiętnienie ofiar wypadków przy pracy i w wyniku chorób zawodowych, zwrócenie uwagi na działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących oraz ochrona zdrowia w pracy.

Konieczna poprawa warunków pracy ludzi młodych
W 2018 r. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony będzie razem ze Światowym Dniem Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci, który przypada na 12 czerwca. Wspólna kampania ma zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników oraz doprowadzenie do zakończenia pracy dzieci. Działania te wspierają jednocześnie inicjatywy podejmowane na potrzeby realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, w tym m.in.:

do 2020 r. - zmniejszenie odsetka młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nieuczestniczących w edukacji i szkoleniach;

do 2025 r. - zaprzestanie wszelkich form pracy dzieci;

do 2030 r. - zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Obecnie młodzi pracownicy w wieku 15-24 lat stanowią ponad 15 proc. światowej siły roboczej i ulegają nieszczęśliwym wypadkom przy pracy znacznie częściej niż pracownicy powyżej 25 roku życia.

Także stres w pracy
Każdego roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowany jest pod innym hasłem przewodnim, zwracającym uwagę na najistotniejsze i najbardziej aktualne problemy. W 2017 r. obchody poświęcone były gromadzeniu i wykorzystywaniu danych BHP; w 2016 r. stresowi w miejscu pracy; w 2015 r. kulturze bezpieczeństwa pracy; w 2014 r. bezpieczeństwu stosowania substancji chemicznych w pracy; w 2013 r. profilaktyce chorób zawodowych, a w 2012 r. bezpieczeństwu pracy w zielonej gospodarce.

Młodzi bezpieczni w pracy
Hasłem tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest "GENERATION SAFE & HEALTHY". W Polsce motto przewodnie to "MŁODZI BEZPIECZNI W PRACY".

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Polsce zwraca się przede wszystkim uwagę na ochronę pracowników młodocianych oraz osób po raz pierwszy podejmujących pracę.

Zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16, a nie przekroczyła 18 lat. Od 1.09.2018 r. definicja ta ulegnie zmianie poprzez zmniejszenie granicy wiekowej pozwalającej na zatrudnienie osoby, która ukończyła 15 lat.

Prawo pracy w sposób szczególny chroni zdrowie pracowników młodocianych z uwagi na ich wiek oraz związaną z tym konieczność zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Młodocianych można zatrudniać albo w celu przygotowania zawodowego, albo przy wykonywaniu prac lekkich. Na pracodawcy ciąży szereg dodatkowych obowiązków, które musi spełnić zatrudniając pracownika młodocianego. Należą do nich m.in.: przestrzeganie krótszych norm czasu pracy oraz zapewnienie szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z braku doświadczenia i nieświadomości potencjalnych zagrożeń.

Celem tegorocznych obchodów jest przypomnienie o szczególnej sytuacji młodych pracowników i konieczności zapewnienia im szczególnej ochrony oraz przeszkolenia w dziedzinie bhp.

Opracowanie: Adriana Surwiło